Mattilsynet vil ikke godkjenne det planlagte gigantanlegget i Averøy

Nyheter
0

Averøy Seafood motstrider avslaget fra Mattilsynet, som mener at det landbaserte oppdrettsanlegget vil medføre en «uakseptabel» smitterisiko.

Averøy Seafood vil bygge et svært gjennomstrømmingsanlegg på Tøfta i Averøy kommune. Her planlegger de å sette ut mer enn seks millioner smolt, og produsere 30.000 tonn matfisk i året.

I mars i fjor fikk de grønt lys fra Averøy kommune. Fiskeridirektoratet har heller ingen innvendinger, så lenge «plassering av utslippspunkt og mengde utslipp og rensegrad vurderes grundig, slik at konsekvensen for naturmangfold i influensområdet blir akseptabel».

Sier nei
Mattilsynet har imidlertid satt seg på bakbena. I februar avslo de søknaden, og Averøy Seafood klagde på vedtaket. Mattilsynet står likevel på sitt, og saken er nå sendt videre til klagesaksenheten.

Avslaget begrunnes med hensynet til fiskehelsen. I et brev til klagesaksenheten fra 19. mars hevder Mattilsynet at anlegget «vil medføre uakseptabel risiko for inntak av smitte, spredning av smitte internt i anlegget og ut av anlegget». Mattilsynet skriver at konsekvensene ved eventuell sykdom i et så stort anlegg vil være store, både for naboanlegg og fisken i anlegget.

Gir ikke opp
Averøy Seafood har på sin side argumentert med at det vil være lav risiko for smitte i vannet som tas inn (de vil hente vann fra 75 meters dyp, som er under lusebeltet), og lav risiko for smitte hos smolten som skal tas inn. Karene i anlegget vil være adskilt og håndteres med separat utstyr, slik at man forhindrer smitte fra et kar til et annet.

– Vi vil selvfølgelig påklage dette videre, sier styreleder og gründer Geir Nordahl-Pedersen til iLaks, og fortsetter:

– Vi er uenige i avgjørelsen, da vi mener at vi har en velbegrunnet søknad.

Geir Nordahl-Pedersen. Foto: Aslak Berge

Les også: Averøy Seafood tar omkamp etter at søsterselskapet Losna Seafood vant frem i retten

Uenighet om smitterisiko
Advokatfirmaet Schjødt ber Mattilsynet om å omgjøre vedtaket og innvilge søknaden, da de mener avslaget er basert på «feil faktum og en rekke utenforliggende og usaklige hensyn». I et brev til Mattilsynet trekker de, på vegne av Averøy Seafood, frem flere ting som de mener er fordeler ved anlegget – blant annet at risikoen for rømming og lakselus, og dermed behov for mekanisk/medikamentell behandling av fisken, er minimal.

De skriver også at «utforming, plassering og dypt vanninntak tilsier at anlegget skal kunne driftes med en stabil og kontrollerbar vannkvalitet som sikrer god fiskevelferd og fiskehelse. Den samlede risikoen forbundet med anlegget er lavere enn for tradisjonelle sjøbaserte akvakulturanlegg.»

Mattilsynet mener imidlertid at det ikke kan utelukkes at smitte kommer inn i anlegget via ubehandlet sjøvann (blant annet på grunn av villfisk) – eller med smolten. De påpeker at seks millioner smolt er mye, og at risikoen øker for jo flere leverandører som er involvert. De skriver videre at selskapets biosikkerhetsplan ikke i tilstrekkelig grad tar for seg hvordan smitte kan komme inn, spres i anlegget og overføres til andre anlegg.

«Selv om sannsynlighet for smitte med smolt eller inntaksvann kan være relativt lav vil konsekvensen være høy. Risiko for smitte både inn i anlegget, innad i anlegget og til naboanlegg er derfor betydelig og uakseptabel», skriver Mattilsynet.