Mattilsynet frafaller krav om dispensasjon ved avlusing av fisk over ti kilo etter INAQ-rapport

Nyheter
2380

Avlusersystem kan også ivareta fiskevelferd uavhengig av fiskevekt, antyder samme rapport.

Rapporten fra INAQ er basert på tilgjengelig informasjon fra avlusing av 12 merder på syv ulike lokaliteter. Velferdsundersøkelsene er gjort av fiskehelsetjenestene Labora, Vesterålen fiskehelsetjeneste og Åkerblå, samt oppdrettspersonell. Avlusingene er gjennomført med FLS Avluser montert på Pure Shipping sine båter «Lautus» og «Laugar».

Mattilsynet har reagert positivt på den nye rapporten og skriver følgende i en uttalelse:

«Konsekvensene for fiskevelferd er dokumentert ved normal bruk som følger brukerhåndboken. Oppdretternes behov for dispensasjon etter akvakulturdriftsforskriften § 20 andre ledd er dermed bortfalt for denne modellen.»

– Fleste resultater viser ingen skader
Oppgitt gjennomsnittlig vekt på fisken i de 12 merdene som er med i undersøkelsen, varierte fra 3,5 til 9,9 kilo. Det er gjennomført velferdsregistrering av 20 fisk rett etter avlusning i flere kast. Det vil si at det er gjennomført velferdsregistrering på flere tidspunkt under avlusning av den enkelte merd.

Skadene er kategorisert fra 0 til 3, der 0 er ingen skader. De fleste resultatene i rapporten viser kategori 0, mens det i noen få tilfeller er skader som er kategorisert til 1. Spyletrykket under avlusingene har variert fra 0,37 til 0,65 bar.

God fiskevelferd også på stor fisk
Samlet gir tilgjengelig velferdsregistrering ingen klar indikasjon på at det er velferdsmessige utfordringer for stor fisk med gjennomsnittsvekt på 9,9 kilo, dersom en ivaretar fisken ved å vurdere spyletrykket opp mot helsestatus og justere dette ved behov under avlusning.

Lav dødelighet og lite skjelltap
Rapporten viser en dødelighet som varierer fra noen få observerte svimere til 0,6 prosent, ett døgn etter avlusning. Det er ikke informasjon om pågående dødelighet i anlegget før avlusning, og heller ikke informasjon om dødelighet i anlegget etter avlusning utover den akutte dødeligheten som estimeres dagen etter avlusning.

Rapporten dokumenterer også at behandlingen gir lite skjelltap.