Losna Seafood varsler søksmål mot staten

Nyheter
0

Reagerer på forskjellsbehandling.

I et brev, som iLaks har fått innsyn i, skrevet av advokat Erik Staurset Andresen ved advokatfirmaet Øverbø og Gjørtz, varsler Losna Seafood at «det er aktuelt å reise sak om gyldigheten av tilbaketrekkingsvedtaket, jf. tvisteloven paragraf 5-2.»

Vestland fylkeskommune ga Losna Seafood konsesjon for 28.600 tonn MTB 15. mai 2020. Lokaliteten vil være på øyen Losna, ved Krakhellesundet i Solund kommune i Ytre Sogn. Denne konsesjonen ble imidlertid trukket tilbake noen få uker seinere.

Les også: 28.000 tonn laks på spill: Fiskeridirektoratet har trukket tilbake konsesjonen til Losna Seafood

«Losna Seafood mener tilbaktrekkingsvedtaket er ugyldig fordi det ikke hefter noen materielle eller personelle kompetansemangler ved tildelingen av den landbaserte akvakulturtillatelsen», fremgår det av brevet som er skrevet midt i fellesferien og datert 23. juli.

Uavklarte spørsmål
Før en eventuell stevning har Losna Seafood noen uavklarte spørsmål de vil nøste opp i.

Etter laksetildelingsforskriften er det fylkeskommunen som tildeler tillatelser. Omgjøringsvedtaket baserer seg på at «fylkeskommunnen manglet personell kompetanse til å tildele tillatelsen». Losna mener at akvakulturtillatelsen er gyldig, og det er tilbaketrekkingsvedtaket som er i ugyldig i denne saken.

Losna sett fra Krakhellesundet. FOTO: Aslak Berge

«Hele anlegget vil ligge på det som er land. Ingen av produksjonsenhetene i anlegget blir liggende i et ormåde utfylt i sjø slik departementet synes å legge til grunn», bemerker Losna Seafoods advokat.

«Dersom et akvakulturanlegg er ment å ligge på land, men likevel har en særskilt nær tilknytning til sjø, vil dette kunne påvirke sjøbaserte oppdrettsanlegg sine rammebetingelser innenfor trafikklyssystemet. I slike tilfeller vil ikke vederlagsfrie tillatelse uten antallsbegrensning forsvares overfor aktører som har kjøpt ordinære, antallbegrensede matfisktillatelser,» utdypet departementet i sitt omgjøringsvedtak.

Les også: – Det kan ikke være slik at vi ikke får lov å gjøre det fordi det er for bra

Ikke lus
Losna Seafood påpeker at «lakselus er eneste miljøindikator i trafikklyssystemet. Losna Seafoods planlagte anlegg tar inn vann fra 75 meter, hvor det ikke finnes lus, luseegg eller luselarver. Det kan derfor ikke pumpes lus inn i anlegget».

Selskapet mener at omgjøringsvedtaket ikke er basert på riktige premisser.

Dette gjelder også departementets anførsel om at det er forskjellen på flo og fjære som fører vann inn i anlegget.

«Dette er ikke riktig», skriver Losna Seafood, og forklarer at det er hydrostatisk trykk og pumpeteknologi fra Framo som skal fylle det utskutte bassenget med vann.

Illustrasjon: Losna Seafood

RAS
Departementet skrev videre i sitt avslag at resirkuleringsanlegg (RAS) er «fremtidens landbaserte oppdrettsanlegg»:

«Slike anlegg skiller seg fra gjennomstrømningsanlegg av den typen Losna Seafood planlegger, som forutsetter en nær tilknytning til sjø og betydelig bruk av sjøvann. Gjennomstrømningsanlegg utfordrer derfor grensen mellom «land» og «sjø» på en måte som ikke ble tatt høyde for i Meldt. St. 16 (2014-2015).»

Losna Seafood etterlyser likebehandling ved at direktoratet ikke har gjort tilsvarende tilnærminger til andre aktører med gjennomstrømningsnalegg, samt at den nevnte stortingsmelding tok til orde for teknologinøytralitet. Spesifikt fremheves her Andfjord Salmon og Bulandet Miljøfisk sine gjennomstrømningsanlegg.

«Vi kan ikke utelukke at det er de flytende produksjonsenhetene i det utskutte akvakulturbassenget på land som har edført at forvaltningen har ment at det i realiteten er et sjøanlegg. Det relevante må være selve bassenget, ikke hvorvidt inndelingen i produksjonsenheter flyter eller er faststående. Bassenget er og blir på land».

Lyttemøte
Oppdrettselskapet ber avslutningsvis om et møte med departementet for å klargjøre hvorvidt partene har en felles forståelse av anleggets oppbygging, plassering og funksjon.

I sitt svarbrev, datert 4. august, opplyser departementet at det tidligst vil passe med et møte i september – og at det «vil være et lyttemøte».

I et nytt brev fra Losna, datert 9. august, gjøres det klart at et «lyttemøte» ikke er særlig egnet.

«Om departementet ikke er innstilt på å stille i et dialogmøte om den videre prosessen og avklaringer om de faktiske omstendigheter i saken, vil det fremtvinge den rettslige prosess som er varslet», skriver advokat Erik Staurset Andresen.

Erik Staurset Andresen. FOTO: Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz