– Lettelse å høre at Mattilsynet vil gå bort fra bruk av rensefisk dersom vi ikke ser en rask bedring av situasjonen

Nyheter
2162

Mattilsynet krever at oppdrettsnæringen må dokumentere en vesentlig bedring dersom de skal bruke rensefisk i fremtiden. Det gleder Dyrevernalliansen.

I 2018 gjennomførte Mattilsynet et eget prosjekt på rensefisk, der de førte tilsyn med oppdrettere, fiskere og brukere av rensefisk. Målet med rensefiskkampanjen var å samle inn mer kunnskap om hvordan rensefisken har det, og funnene skal bidra til å bedre velferden for rensefisken. Nylig ble sluttrapporten fra tilsynet publisert.

Årlig settes det ut mellom 50 og 60 millioner rensefisk i norske anlegg. Et av de viktigste funnene i rapporten er at oppdrettsnæringen i liten grad har kontroll over hvor mange rensefisk som dør og som overlever.

– Oppdretterne registrerer i snitt at 40 prosent av rensefisken de setter ut i oppdrettsanleggene dør. Dette utgjorde i 2018 mer enn 24 millioner rensefisk. Siden mye rensefisk forsvinner uten at det blir registrert, er det reelle tallet antagelig langt høyere, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet i en pressemelding.

Elisabeth Wilmann. FOTO: Mattilsynet

Krever dokumentasjon
Wilmann mener at mange oppdrettere gjør en betydelig innsats for at rensefisken skal ha det bra, men de høye dødelighetstallene vekker bekymring.

– Dette kan ikke fortsette. Næringen har en stor jobb å gjøre og må dokumentere en vesentlig bedring dersom de fortsatt skal bruke rensefisk i fremtiden, sier Wilmann.

Mattilsynet vil derfor følge tilsyn med at oppdretterne følger krav i regelverket, bistå med veiledning og bruke nødvendige virkemidler ved behov. I tillegg må oppdrettsnæringen få på plass en dokumentasjon, som viser hvilken effekt rensefisk har på lakselus.

– Hvis det viser seg at disse tiltakene ikke gir en vesentlig bedring eller at rensefisken har liten effekt mot lakselus, mener Mattilsynet at bruken av rensefisk helt eller delvis må opphøre, sier Wilmann.

– En lettelse
Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, er svært glad for signalene som Mattilsynet nå sender. Lybæk har tidligere uttalt til iLaks at tiden er moden for å bort fra bruk av rensefisk i laksemerder.

– Det er en lettelse å høre Mattilsynet ta til orde for å gå bort fra bruk av rensefisk dersom vi ikke ser en rask bedring av situasjonen. Det går ikke an å fortsette med et husdyrhold der man hverken har oversikt over hvor mange som overlever eller hva som har skjedd med de dyrene som mangler fra merdene ved endt produksjonssyklus. Dyrevernalliansen kommer til å følge opp dette arbeidet, sier Lybæk til iLaks.

Susanna Lybæk. FOTO: Ihne Pedersen

Hun sier rensefiskkampanjen maler et bilde av en næring, som i liten grad har kontroll med rensefisken.

– Høy dødelighet og manglende oversikt har i mange år kjennetegnet hold av rensefisk i Norge, men i dag ser vi akkurat hvor ille det står til. Funnene i sluttrapporten bærer preg av at rensefisk ikke tåler livet i norsk fiskeoppdrett.

Lybæk understreker at rapporten viser at to tredeler av rensefiskoppdrettere og en fjerdedel av matfiskanleggene i tilsynskampanjen ikke fulgte regelverket. I tillegg skal Mattilsynet ha mottatt mange bekymringsmeldinger knyttet til hold og bruk av rensefisk.

– Rensefisken holdes som et verktøy og ikke for matproduksjon. Dette kommer tydelig frem i form av manglende tilrettelegging for rensefiskartenes behov. Når laksen og rensefiskens behov kommer i konflikt, blir rensefisken taperen. Det er krav om at rensefisken skal bedøves før vaksinasjon og at den skal utsorteres før avlusing. Likevel viser Mattilsynets funn at det er vanlig praksis at disse kravene brytes. Utsortering har vist seg nærmest umulig å gjennomføre i praksis. Det samme gjelder andre krav som per i dag oppfylles i for liten grad, slik som korrekt registrering av dødelighet, god nok fôring, forsvarlig avliving ved behov og tiltak for å redusere gjentatte hendelser med høy dødelighet, avslutter Lybæk.