Innvilger søknader om økt oppdrettskapasitet i Troms

Nyheter
1803

Fylkesrådet i Troms har vedtatt at samtlige 15 selskaper som søkte om utvidet kapasitet på eksisterende tillatelser får innvilget økning på to prosent.

Regjeringen utlyste på nyåret en mulighet for havbruksselskaper til å søke om kapasitetsøkning, økt maksimalt tillatt biomasse (MTB), for eksisterende tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Økningen krever kun søknad innen fristen og formkrav oppfylt i henhold til forskrift. Samtlige søknader med unntak av én tillatelse fyller de formelle krav og innvilges.

– Gode forutsetninger for bærekraftig vekst
Av totalt 16 oppdrettsselskaper med tillatelser i Troms, søkte 15 om to prosent økning.  Fem selskaper har i tillegg søkt om utvidelse av tillatelser på til sammen åtte lokaliteter der selskapene kan vise til spesielt gode miljøforhold. Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), er fornøyd med at oppdrettsselskapene i Troms nå kan øke produksjonen.

– Vi har gode forutsetninger for bærekraftig vekst i Troms, og det er gjennomført godt arbeid i kommunene med kystsoneplaner de siste årene som på en god måte tilrettelegger for dette, sier fylkesråden.

Imøteser midler fra Havbruksfondet
Det er lagt opp til at vekst i de «grønne» produksjonsområde 10 og 11 (begge i Troms) skal kunne bli inntil seks prosent samlet for årene 2018 og 2019 i henhold til det nye  vekstsystemet – det såkalte trafikklyssystemet. Det legges opp til at selskapene i grønne områder kan søke om økning på to prosent i første omgang. Selskapene kan også søke om økt kapasitet på spesielt miljøvennlige og gunstige lokaliteter med ytterligere fire prosent. Til våren planlegger staten å auksjonere ut nye tillatelser (konsesjoner) slik at veksten i sum blir inntil seks prosent.

– For kommunene og fylkeskommunen vil det bety at vi kan vente oss ekstra midler over Havbruksfondet som kan bidra til bedre tilrettelegging for næringsutvikling langs kysten. Dette er midler som kommunene har stor bruk for både til planlegging og tilrettelegging for næringsaktivitet. Fylkeskommunen, på sin side, har mange spennende prosjekter og tiltak som trenger finansiering i årene som kommer. Dette vil gi effekter som kommer kystsamfunnene ytterligere til gode, sier fylkesråd Simonsen.

I neste runde vil selskapene i de grønne produksjonsområdene kunne søke om nye tillatelser og dermed ytterligere økt produksjons­kapasitet. Dette vil skje gjennom auksjon og det vil bli utarbeidet en egen forskrift for denne tildelingen. Intensjonen er at dette skal skje i løpet av noen måneder avhengig av saksbehandlingstid i departement og direktorat.

Oversikt over selskaper som har fått innvilget økt MTB i Troms (to prosent):

Innehaver Poststed Produksjonsområde Antall tillatelser Tonn økning
Arnøy Laks AS Lauksletta 11 4 76
Eidsfjord Sjøfarm AS Sortland 10 2 38
Eidsfjord Sjøfarm AS Sortland 11 2 38
Flakstadvåg Laks AS Flakstadvåg 10 6 114
Gratanglaks AS Gratangen 10 4 77
Kleiva Fiskefarm AS Engenes 10 4 76
Marine Harvest Norway AS Bergen 11 7 140
NOR Seafood Torsken 11 2 38
NOR Seafood Torsken  10 2 38
Nordlaks Oppdrett AS Stokmarknes  10 14 266
Northern Lights Salmon AS Grovfjord  10 4 76
NRS Troms AS Finnsnes  10 5 95
NRS Troms AS Finnsnes  11 1 19
Salaks AS Sjøvegan  10 6 115
SalMar Nord AS Stonglandseidet  10 8 152
SalMar Nord AS Stonglandseidet  11 6 114
Sørrolnesfisk AS Hamnvik  10 3 57
Wilsgård Fiskeoppdrett AS Torsken 10 3 57
Wilsgård Fiskeoppdrett AS Torsken 11 2 38
Lerøy Aurora Tromsø 11 17 329
102 1953