– Informasjon må gjøres lett tilgjengelig og forståelig for forbruker

Meninger
0

I iLaks 24. november påstås det at Forbrukerrådet ønsker individuell kontroll og merking av oppdrettsfisk. Professor i akvamedisin Øystein Evensen med flere har åpenbart misforstått hva som er vårt anliggende. Vi har aldri etterspurt en ordning der hver enkelt fisk skal merkes med unik informasjon.

For å opplyse både forskere og andre:

Forbrukerrådets utgangspunkt er at forbruker skal ha god og opplysende informasjon om maten de kjøper. Det er en grunnleggende forbrukerrettighet å kunne ta opplyste valg. Å vite hvordan maten vi spiser er produsert er viktig for forbrukerne allerede i dag, og vi tror det blir enda viktigere fremover. Matprodusenter og andre aktører innen dyrehold bør derfor offentliggjøre produktinformasjon som sier noe vesentlig om dyrevelferden, og gjøre den både lett tilgjengelig og forståelig for forbruker.

Les også: Sykdomsmerking av hver enkelt laksefilet? Umulig og unødvendig

Informasjonen og teknologien finnes
Mye av informasjonen knyttet til dyrevelferd i oppdrett er kjent og rapporteringspliktig for bedriftene. Alle produsenter bør derfor enkelt kunne merke produktene eksempelvis med en QR- eller tallkode som gir forbruker tilgang til informasjon om produksjonsforholdene for det produktet de ønsker å kjøpe. Teknologien her er tilgjengelig. En produsent har etablert en ordning for utvalgte produkter der forbrukerne kan søke informasjon ved å logge seg inn på nettsiden til produsent og lese om akkurat det produktet de har kjøpt.

Men en bransje som ønsker å gjenopprette tillit hos forbrukerne, bør ha større ambisjoner. Det bør ikke bare være et mål å gjøre denne informasjonen tilgjengelig – den bør også gjøres langt mer forståelig, og kunne danne grunnlag for egne valg når forbruker står i butikken og skal velge mellom ulike produkter.

Sentrale parametere for dyrevelferd og bærekraft bør gjøres lett tilgjengelig med en vektet rangering. Hvilke ordninger som her vil egne seg best, så vel som hjemmelsgrunnlaget, bør utredes videre. Det viktige er å gjøre informasjon som sier noe vesentlig om dyrevelferd lett tilgjengelig og forståelig for forbruker. Forbrukerrådet vil anbefale lovpålagte ordninger som alle produsenter må forholde seg til.

Hjelp til å ta opplyste valg
Hva skal slik informasjon fortelle noe om: Viktige parametere for dyrevelferd kan være dødelighet og sykdomsutbrudd i merdene. Fisketetthet kan også være en indikator. Andre sentrale forhold vil være antall rømte laks fra merdene og om laksen er foret med fiskefor som er eller ikke er koblet til avskoging. Informasjonen må sammenstilles og fremstilles på en forståelig måte. Poenget er at forbrukere skal få informasjon om hvordan maten de kjøper er produsert og kunne ta valg i kjøpsøyeblikket basert på denne informasjonen.

Krav til informasjon og åpenhet vil gi sterkere incentiver til å jobbe med dyrevelferd innad i bransjen. Innen oppdrettsfisk har dårlig fiskehelse med høy dødelighet vært et problem over tid. Dette er grundig beskrevet i NOU 2023:23. Forbrukerrådet mener at krav om større åpenhet om forhold ved produksjonen vil bidra til at bransjen i større grad vektlegger dyrevelferd. Større åpenhet vil også kunne bidra til at flere (og ikke færre) kjøper oppdrettsfisk, fordi det gir oss forbrukere mer trygghet om dyrevelferd og produksjonsforhold. Helsemessig er det ønskelig at vi spiser mer fisk. Dermed bør myndigheter som er opptatt av folks helse, også stille krav til dyrehelse.

Mattrygghet er ikke forbrukers ansvar
Forbrukerrådet vil understreke at merking ikke handler om mattrygghet. Det forventes at bransjen følger regelverket når det gjelder behandling av syk fisk, og at Mattilsynet gis tilstrekkelige ressurser til å føre tilsyn med at regelverket følges. Dette ansvaret skal selvsagt ikke legges på forbruker. Det er et soleklart myndighetsansvar.