ILA-påvisning ved anlegg i Ibestad

Nyheter
1051

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, melder Mattilsynet.

Marin Helse og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juli muntlig om ILA-mistanke ved lokalitet Kasteberget. Mattilsynet tok ut prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA 8. juli.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen onsdag 15. juli på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom, resultatet av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet. 

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting av fisk starter i merden med påvist smittet fisk.