I 2018 fikk selskapet konsesjon for settefisk. Nå må søknaden behandles på nytt

Nyheter
1297

Tilbakeslag for Vikingbase Smolt.

Det er gått snart to år siden Viking Smolt ble tildelt akvakulturtillatelse for en produksjon av inntil 6,5 millioner settefisk av laks, ørret og regnbueørret per år ved lokasjon ved Vikingbase.

Vikingbase eier et industriområde på Kvithylla i Indre Fosen kommune på 140 mål, tilrettelagt for havbruk og offshorerelatert virksomhet.

Omgjorde vedtak
Tillatelsen ble senere påklaget av Fosen Naturvernforening, og klagen ble behandlet av Mattilsynets hovedkontor og av Miljødirektoratet. Hovedkontoret stadfestet Mattilsynet lokale vedtak om godkjenning av lokaliteten, men Miljødirektoratet opphevet Fylkesmannens vedtak om tillatelse etter forurensningsloven. Derfor må Fylkesmannen behandle saken på nytt, og på bakgrunn av dette har Trøndelag fylkeskommune omgjort vedtaket til avslag på søknaden til Vikingbase Smolt om akvakulturtillatelse for stor settefisk/postsmolt.

– I og med at utslippstillatelsen falt vekk, måtte vi også omgjøre vårt tildelingsvedtak, skriver rådgiver Bjørn Grenne i seksjon næring i Trøndelag fylkeskommune i en e-post til iLaks.

– I ettertid har selskapet gjennomført nye utredninger i henhold til krav fra Fylkesmannen i Trøndelag. Vi har derfor bedt sektormyndighetene om ny behandling, skriver Grenne videre.

– Vanskelig å forholde seg til
Daglig leder i Vikingbase Havbruk, Frode Blålid, bekrefter at konsesjonssøknaden er tatt opp til ny behandling. I tillegg behandler sektormyndighetene nå en ny søknad om også å få etablert et klekkeri i tilknytning til smoltanlegget.

– Vi har nå utført nye omfattende miljøundersøkelser etter at Miljødirektoratet opphevet Fylkesmannens tillatelse. For oss som en privat aktør er det vanskelig å forholde seg til at Miljødirektoratet kan oppheve en tillatelse ti måneder etter at vi ble tildelt konsesjonen. Samtidig har vi nå en søknad som er enda bedre utredet og som styrker prosjektet med å tilføre eget klekkeri på Vikingbase og Vikingbase Smolt. Vi venter nå på at behandlingen av søknaden skal ferdigstilles og opplever at dialogen med regionale myndigheter er god, sier Blålid.

Skisse over anlegget. ILLUSTRASJON: ScaleAQ/Vikingbase Smolt