Her er planene for Aquaculture Innovations landbaserte anlegg på Helgeland

Nyheter
1720

Vil etablere hele verdikjeden for laks.

I november 2017 skrev iLaks at Aquaculture Innovation, som er et datterselskap av Norsk Havbrukssenter, ønsker å produsere 10.000 tonn laks på land på Toft, vest for Brønnøysund i Brønnøy kommune. Anlegget skal senkes ned i terrenget.

Hele verdikjeden
I Aquaculture Innovations foreslåtte planprogram, som er utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll, går det fram at det er ønske om å bygge ut et område på rundt 500 dekar for sjørettet næring på næringsområdet på Toft. Ifølge framdriftsplanen skissert i planprogrammet ønsker man å være ferdig med reguleringen i november.

«De konkrete planene for området er landbasert oppdrett for laks, samt legge til rette for at man kan etablere hele verdikjeden innenfor et og samme næringsområde. Det kan være slakteri, slamanlegg, fôrfabrikk og serviceanlegg», heter det i planprogrammet.

Ifølge planprogrammet er det planlagt landbasert oppdrett for laks som benytter moduler med oppdrettstanker senket til havnivå, bunn på 7-10 meter dybde. Arealbehov er cirka ti dekar per enhet med ti kar. Seks enheter med et tilhørende serviceareal vil kreve cirka 70 dekar næringstomt.

Det var Brønnøysunds Avis som omtalte saken først.

To alternativer
Rambøll opplyser videre om at det utredes to alternativer for utbygging av næringsområdet.

«Alternativ 1 legger opp til at det blir etablert landbasert lakseoppdrett med tilhørende settefiskanlegg, slakteri og kaianlegg. I alternativ 1 vil hele området på 597 dekar planeres ut og det blir maksimal utnyttelse av området. Dette fører til terrenginngrep med både skjæring i fjell og utfylling i sjø. Dette alternativet gir plass til 340 dekar næringsområde. Det har blitt vurdert flere alternativer for adkomst. Med adkomst fra nord som beste alternativ siden det allerede er en veg der. Adkomst fra øst vurderes også som en mulighet.»

Alternativ 2 beskrives slik:

«Planområdet i alternativ 1 og alternativ 2 er det samme. Alternativ 2 vil ha lavere utnytting enn alternativ 1. I dette forslaget vil det gjennomføres mindre terrenggrep siden et høydedrag på cirka 40 dekar spares. Dermed vil utbyggingen bli rimeligere og det er gode muligheter for etappevis utvidelse ved at høydedraget tilrettelegges på lang sikt.»

Aquaculture Innovation ledes av Rolf Nordmo, som ble daglig leder i selskapet høsten 2017.