Fylket gir Salmon Evolution tilsagn om landbasert oppdrett – blir det største anlegget i Europa

Nyheter
4561

Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag fattet vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna.

Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Dette tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året.

Selskapet fikk nylig tillatelse til utslipp av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Ingjarl Skarvøy. FOTO: Salmon Evolution

Daglig leder i Salmon Evolution, Ingjarl Skarvøy, mener landbasert oppdrett vil være en viktig del av norsk oppdrettsnæring fremover.

– Vi er særdeles godt fornøyde med at konsesjonene er på plass, og at arbeidet med å realisere prosjektet kan fortsette. Vi har hatt god dialog med involverte parter i saksbehandlingstiden, og har fått mye positiv respons på konseptet vårt, sier Skarvøy.

Møre og Romsdal på kartet
Ordfører i Fræna, Tove Henøen, er svært positiv til at Fylkeskommunen har fattet positivt vedtak om landbasert oppdrett i Fræna, og at anlegget vil ha stor betydning, ikke bare for kommunen, men for hele regionen.

– Landanlegget vil sette Møre og Romsdal på kartet innen utvikling av norsk oppdrett i et bærekraftig perspektiv. Det vil gi regionen verdifull kompetanse, nye arbeidsplasser, og det vil føre til innovasjon og utvikling av spennende prosjekter i kjølvannet av etableringen, sier Henøen.

Bærekraftig taktskifte
Skarvøy mener etableringen og utviklingen av landbasert oppdrett vil være taktskifte i norsk oppdrettsnæring.

– I tillegg til at dette vil bygge opp under målsettingen om økt nasjonal produksjon, vil vi tilegne oss, utvikle og overføre verdifull kompetanse innen alternative driftsformer og sirkulær økonomi, sier Skarvøy.

Han forteller at landbasert oppdrett vil åpne opp for nye muligheter for utnyttelse av marine ressurser, slam og avfall, enten i et biogassanlegg, eller som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Vil bruke energi fra Nyhamna
Skarvøy ser et stort potensial i varmen fra spillvannet ved Nyhamna, og ønsker å se nærmere på mulighetene for gjenbruk.

– Konseptet vårt på land skaper muligheter til å utnytte eksisterende ressurser på en helt annen måte enn tidligere, og i dette tilfellet handler det både om gjenbruk av energi og å skape et optimalt miljø for laksen med jevn temperatur gjennom året.

Tidligere i juni ba Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringen, skal vurdere mulighetene for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution sitt planlagte anlegg.

80 nye arbeidsplasser
Første byggetrinn planlegges å stå klart i 2021. Fullt utbygd vil anlegget isolert sett generere mer enn 80 nye arbeidsplasser i regionen.

– Dette har vært en drivkraft for oss hele veien. I tillegg vil ringvirkningene være store, og gi flere muligheter for spennende prosjekter og innovasjoner, vekst i eksisterende selskaper og etablering av nye, sier Skarvøy.

Størst i Europa
Salmon Evolution blir det hittil største anlegget for landbasert oppdrett i Europa.

– Vi er ikke så opptatt av å være størst, men det vi gjør skal være det beste for fisken og miljøet, og skape gode forutsetninger for en bærekraftig næring.

Skarvøy sier de vil få en helt annen kontroll på produksjonsmiljøet på land, og sykdomssmitte inn i anlegget, enn ved konvensjonelt oppdrett. Han legger til at dette vil gi muligheten til å produsere bærekraftig laks, fri for lus, og som har vært minimalt håndtert gjennom livssyklusen. I tillegg vil avløpsvannet renses før det føres ut i Harøyfjorden og slammet benyttes som en ressurs.

Stor interesse
Prislappen på det ferdige anlegget er på over tre milliarder, og vil kreve ekstern finansiering. Dagens eiere mener det finnes kapital og interesse i markedet for å få dette realisert.

– Vi har ikke gått ut til mulige investorer ennå, men vi merker at det er stor interesse for prosjektet. Vi ønsker oss langsiktige partnere og investorer som kan bidra til å utvikle vår forretningsmodell og et bærekraftig taktskifte innen lakseoppdrett.

– Det er høy innovasjonstakt i oppdrettsnæringen, og nasjonen vår er fremst i verden innenfor både tradisjonell merdoppdrett i sjø, lukkede systemer, mer offshorerelaterte løsninger, og landbaserte løsninger. I så måte er interessen for næringen forståelig – det er mange som ønsker å ta del i dette eventyret, avslutter Skarvøy.