«Et lærebokeksempel på når det foreligger inhabilitet»

Nyheter
0

Averøy Seafood krever ny behandling fra uhildet fagperson etter det de anser som et grovt overtramp fra Mattilsynets fagdirektør Aud Skrudland.

Nylig ble det kjent at Mattilsynet ikke ville godkjenne Averøy Seafood sitt planlagte landbaserte oppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy kommune. Avslaget ble begrunnet med hensynet til fiskehelsen. I et brev til klagesaksenheten fra 19. mars skrev Mattilsynet at konsekvensene ved eventuell sykdom i et så stort anlegg vil være store, både for naboanlegg og fisken i anlegget.

Les også: Mattilsynet vil ikke godkjenne det planlagte gigantanlegget på Averøy

Nå har Averøy Seafood bedt om ny saksbehandling som følge av påstand om ureglementær innblanding fra Mattilsynets fagdirektør Aud Skrudland. Hun skal ha formulert vedtaket om avslag.

Fremtredende rolle
Averøy Seafood sin advokat, Erik Staurset Andresen, mener nemlig at Skrudland er dundrende inhabil, og at saken fremstår som «et lærebokeksempel på når det foreligger inhabilitet». Advokaten skriver i et brev til Mattilsynet sin klagesaksenhet at Skrudlands inhabilitet gjør at søknaden må behandles på nytt av en annen regional avdeling.

«Grunnlaget for inhabilitet er knyttet til veterinær og fagdirektør i Mattilsynet, Aud Skrudland, sine personlige og økonomiske interesser i at anlegget ikke realiseres. Skrudland var inhabil til å behandle søknaden og klagen. Ettersom hun har en fremtredende og overordnet rolle i regionen, anføres det at hele regionen er inhabil i behandlingen av søknaden», forklarer han.

Økonomiske interesser
Aud Skrudland bor på Averøy, kun 300 meter i luftlinje fra området der oppdrettsanlegget er planlagt bygget. Skrudland, og hennes sønn Lars Øksenvåg, eier arealer og tomter i området i umiddelbar nærhet til området, ifølge Schjødt-advokaten.

«Våre undersøkelser viser at Skrudland bor i nærheten av, og med utsikt til anlegget. Videre eier Skrudland mye grunneiendom i området, har inngått utbyggingsavtale for et regulert boligområde som hun selv bor i, og er hjemmelshaver til fem utbyggingsklare boligtomter. Skrudland eide gnr. 52 bnr. 29 frem til 2011. Da ble det skilt ut en større eiendom, gnr. 52 bnr. 910, som Skrudland selv beholdt, og som igjen ble skilt ut i alt 27 nye eiendommer», fremgår det av brevet.

Andresen påpeker også at Lars Øksenvåg har overtatt en ideell andel av gnr. 52. bnr. 29 fra Skrudland. Lars Øksenvåg er forøvrig fabrikksjef for Pure Norwegian Seafood.

Illustrasjon på avstanden mellom eiendommene til Skrudland og Øksenvåg og det omsøkte anlegget. Montasje er hentet fra Averøy Seafood sin søknad.

Uhildet saksbehandling
Schjødt-advokat Erik Staurset Andresen understreker at han ikke ønsker å ha fokus på person i denne saken. Hans oppgave er å sikre rettssikkerheten til klienten sin. Den blir ivaretatt ved at vedtaket fra Mattilsynet blir erklært ugyldig og at søknaden blir behandlet på nytt, mener han.

– Vi er opptatt av at saken blir behandlet på en ordentlig måte. Den eneste måten å sikre en reell saksbehandling på blir da at søknaden blir behandlet på nytt av en ikke inhabil førsteinstans, sier Andresen til iLaks.

Han viser forøvrig til brevet som er sendt til Mattilsynets klagesaksenhet.

iLaks har også vært i kontakt med Aud Skrudland. Hun ønsker ikke å si så mye om saken eller om brevet fra Schjødt.

– Saken behandles av vår klagesaksenhet, skriver hun i en e-post.

Advokat Erik Staurset Andresen. Foto: Schjødt

Byttet inn som saksbehandler
Ifølge brevet fra Schjødt-advokaten var det to andre personer som har vært oppført som saksbehandler og ansvarlig for vedtaket, henholdsvis Astrid Pihl Hansen og John Bjarne Falch. Advokaten fattet mistanke om det var en annen person som hadde skrevet begrunnelsen for vedtaket enn den som var angitt.

«Vi reagerte på at avslaget var mangelfullt begrunnet og at det så ut til at utenforliggende og usaklige hensyn var tillagt vekt, herunder forholdsmessigheten av naturinngrep ved utbygging av anlegget. Vedlegget til vedtaket inneholdt flere skrivefeil og delvis usammenhengende setninger som vitner om rask behandling og et behov for å kvittere saken fort ut av systemet», fremgår det av brevet.

Som følge av dette anmodet Averøy Seafoods advokat om ytterligere begrunnelse. I svaret de mottok fremgikk det at Astrid Pihl Hansen var erstattet av Aud Skrudland som saksbehandler.

«Svar på anmodningen kom kort tid etterpå, den 19. februar 2024. I svaret på anmodningen var Aud Skrudland oppført som saksbehandler og avdelingssjef John Bjarne Falch hadde signert. Brevet ble sendt via Altinn til Advokatfirmaet Schjødt avdeling Ålesund, men vi fikk også en egen e-post direkte fra Aud Skrudland, hvor hun opplyste at svar på anmodningen ble sendt som elektronisk post dagen før, men at hun ikke kunne se at denne er åpnet hos oss, og at hun derfor også sendte dokumentene direkte per e-post», skriver Andresen.

Truer med rettssak
Schjødt-advokaten levner ingen tvil om hva som vil skje dersom Mattilsynets klagesaksenhet ikke tar klagen til følge. Da trues det med rettslige skritt.

«Dersom klagesaksenheten mot formodning mener at det ikke foreligger inhabilitet, har vi som intensjon å bringe habilitetsspørsmålet inn for domstolene for rettslig prøving. Derfor tar vi også forbehold om å komme tilbake til de materielle sidene av regionens behandling. Videre tar vi forbehold om å iverksette bevissikringstiltak med tanke på den faktiske interne håndteringen og dialogen knyttet til søknaden i regionen, herunder den reelle innflytelsen Skrudland har som fagdirektør og interne vurderinger av habilitet i forkant av vedtaket og underveis i klagesaksbehandling.»

Aud Skrudland. Foto: Facebook