Eidesvik Laks posisjonerer seg for et stramt marked i andre halvår

Nyheter
0

Men fjoråret var preget av prisfall og redusert omsetning.

Oppdrettsvirksomheten driver i Stavanger kommune, mens administrasjonen for selskapet er i Eidesvik Havfiskes lokaler i Eidesvik på Bømlo. Selskapet eier og drifter 4,53 konsesjoner på fire lokaliteter i Ryfylke.

I 2020 falt omsetningen fra 230 til 179,9 millioner kroner.

Kjøpt vekst
«Årsaken til reduksjonen i omsetning er i all hovedsak at selskapet har fisjonert ut en konsesjon fra Varde Fiskeoppdrett som tilsvarer 780 tonn MTB, i tillegg til kjøp av 418 tonn MTB gjennom auksjon i regi av staten. Dette medfører at selskapet har utsatt slakting for å utnytte ny total MTB. Etter dette er eierskapet i Varde Fiskeoppdrett avsluttet», skriver Eidesvik Laks i sin årsberetning.

Sammen med Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg kjøpte Eidesvik Laks i 2019 ytterligere seks konsesjoner fra NRS region sør. Selskapet er også engasjert i slakteridrift gjennom Espevær Laks.

I balanseregnskapet er posten «Konsesjoner og patenter» er økt fra 8,6 til 260,5 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Foto: Eidesvik Laks

Større smolt
«Salgsprisen for laks var lavere i 2020 enn i 2019, og dette påvirker også en lavere omsetning. Størrelsen på smolten er større enn tidligere år, da store ddeler av denne blir levert fra vår RAS-avdeling under Eidesvik Settefisk på Bømlo».

Selskapet slaktet 3.725 tonn sløyd vekt, en nedgang på 10,8 prosent fra året før.

«Biologien har vært god gjennom 2020. Selv om det har vært utbrudd av PD på to lokaliteter, har dødeligheten vært lav gjennom hele året. Når det gjelder lakselus har vi hatt behov for noen avlusinger første halvår, men etter 1. juli 2020 har selskapet ikke hatt avlusinger. Det er i hovedsak brukt ferskvann som behandlingsform. I tillegg ble det brukt rensefisk som viser seg å ha god effekt», skriver selskapet videre.

«Fôrkostnadene per kg laks har vært noe høyere enn året før, det samme gjelder slakteutgiftene. Brønnbåtkostnadene har steget kraftig de siste årene, noe som også er med å påvirke resultat og produksjoskostnad for 2020. Vi ser tendenser til at overkapasitet i brønnbåtbransjen kan føre til at disse kostnadene går ned i tiden fremover.»

Avgift
Selskapets ledelse forbereder seg på økte kostnader.

«Produksjonsavgiften på 40 øre per produsert kg laks ble en realitet 1.1.2020, og skal innbetales for første gang i 2022. Dette er med på å dra produksjonskosten ytterligere opp, og det vil komme tydelig frem på selskapets bunnlinje.»

«Vi forventer at renten vil stige noe, og dette er grunnen til at vi har rentesikret noe av gjelden. Når det gjelder valutasituasjonen, så forventer vi at den norske kronen vil styrke seg», står det i årsberetningen.

Stabil
Samtidig venter selskapet et sterkere laksemarked i tiden fremover.

«Etterspørselen fremover ser ut til å bli god og mer stabil enn i 2020. Det globale utbudet av laks ser ut til å bli mindre i siste halvår 2021 enn for samme periode i fjor.»

Eidesvik Laks dropper utbytte for 2020. For regnskapsåret 2019 var utbyttet til sammenligning 40 millioner kroner.

Eidesvik Laks er heleid av fiskerifamilien Eidesvik.

Eidesvik Laks 2020 2019 Endring
Omsetning 179,9 230 -21,8 %
EBIT 25,1 78,8 -68,1 %
Resultat før skatt 27,8 77,5 -64,1 %
Driftsmargin 14,0 % 34,3 %
Alle tall i millioner kroner