«Departementet sitt vedtak fører ikke uten videre til at det er gitt «grønt lys» for oppdrettsanlegg i verdensarvområdet»

Nyheter
814

Siste ord i i striden om oppdrett i verdensarvområdet Vega er ikke sagt.

I april opphevet Klima- og miljødepartementet vedtaket fra Miljødirektoratet om å trekke tilbake utslippstillatelsen for Mowis lokalitet Rørskjæran i verdensarvområdet i Vega kommune. Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv i 2004

Dette fikk flere til å reagere, inkludert Arne Nævra (SV). I forrige uke uttalte han til NRK:

– Mowi snakker om ti arbeidsplasser. Hva er det når man tenker på naturverdiene her? Vegaøyan er et område som kan skaffe penger på naturbasert reiseliv i stor skala.

Nævra sendte også et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og ba han forklare hvorfor Mowi fikk grønt lys, tross et miljøbegrunnet nei fra egen fagetat, til å drive oppdrett i et verdensarvområde uten konsekvensutredning.

I sitt svar innleder Rotevatn med å understreke at «det er en kompleks sak med en lang forhistorie.»

Rotevatn skriver deretter at regjeringen har en ambisjon om at de norske verdensarvområdene skal være «et fyrtårn for bærekraftig miljøforvaltning», og at dette også gjelder for Vegaøyan. Men statsråden legger til at Norge ikke har et særskilt regelverk for verdensarven, og at forvaltningen er tuftet på avgjørelsesmyndighet på tvers av forvaltningsnivå, og at de statlige sektormyndighetene legger verdensarvforpliktelsene til grunn i saksbehandlingen.

«Når det er tvil om en virksomhet kan true eller skade verdensarvverdiene, er det derfor avgjørende å gjøre konsekvensutredninger før godkjenning av slike tiltak, slik òg representanten (Nævra red.anm.) viser til», skriver Rotevatn.

Rotevatn skriver videre at det arbeides med en kystplan for Helgeland, delområde Vega, der Fylkesmannen i Nordland og Riksantikvaren har fremmet innsigelser til forslaget om å åpne for oppdrettsvirksomhet i de to områdene Rørskjæran og Hysvær i verdensarvområdet. Innsigelsene til kystsoneplanen er ifølge Rotevatn nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Klima- og miljødepartementet skal gi uttale før Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør saken», skriver Rotevatn.

Rotevatn skriver grunnen til at departementet opphevet Miljødirektoratet sitt vedtak 22. april, var at det ikke foreløpig ikke var noen grunn til å omgjøre Mowis utslippstillatelse. Men samtidig advarer han: «Departementet sitt vedtak fører ikke uten videre til at det er gitt «grønt lys» for oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.»

Vega kommune er nå i gang med en utredning som skal se nærmere på forholdet mellom havbruk og verdensarvverdiene i Vega.

«Dette kan få følger for om det bør være oppdrett ved Rørskjæran, og om det senere vil være grunn til å gjøre om utslippstillatelsen etter forurensingsloven. Klima- og miljødepartementet vil derfor følge utviklingen av denne prosessen nøye», avslutter Rotevatn.