Blom vil utvide planområde for omsøkt landbasert oppdrettsanlegg

Nyheter
0

Vil produsere 30.000 tonn fisk på land i Øygarden.

iLaks har flere ganger tidligere omtalt Blom Fiskeoppdretts planer om å bygget et kombinert smolt- og matfiskanlegg på Oksneset næringsområde, like ved gassanlegget på Kollsnes.

Les også: Nå har Blom søkt om konsesjon til etablering av landbasert anlegg

Utvalg for plan i Øygarden kommune vedtok torsdag å legge detaljregulering for Oksneset næringsområde ut til høring og offentlig ettersyn. Anlegget vil kunne gi opp mot 40 arbeidsplasser fullt utbygget.

Blom Settefisk er tiltakshaver for planen. Tiltakshaver ønsker å etablere et landbasert anlegg som på sikt vil kunna håndtere hele produksjonskjeden fra smolt og settefisk til matfisk. Det er ønske om å søke om konsesjon på 30 tusen tonn fisk. Anlegget vil kunne gi opp mot 40 arbeidsplasser fullt utbygget. Utvidelsen vil gi en økning av planområdet på om lag 38 dekar, opplyser Øygarden kommune på sine hjemmesider.

Oksneset, som ligger like nord for Energiparken, er i dag et masseuttaksområde. Masseuttak er et første steg i tilrettelegging for næringsetablering i regulert næringsområde. Detaljregulering for Oksneset er en ny plan som vil erstatte gjeldende detaljregulering for Oksneset industriområde.

Blom Fiskeoppdrett har søkt om produksjonstillatelse for oppdrett av ti millioner postsmolt med størrelse 1,5 kilo og tre millioner matfisk med størrelse fem kilo, til sammen en årlig produksjon på 30.000 tonn biomasse.