«Betongmerden har gått fra å være et veldokumentert produkt til å være et mindre dokumentert konsept»

Nyheter
1939

Wenberg Fiskeoppdrett fikk i januar beskjed om at konseptet OceanTech falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Tirsdag kom kontrabeskjeden: Fiskeridirektoratet gir ikke utviklingstillatelser til selskapet fordi det er gjort for mange endringer i konseptet fra opprinnelig søknad.

Wenberg Fiskeoppdrett søkte i november 2017 om ti utviklingstillatelser for en prosjektperiode på inntil seks år (opprinnelig ti år) for å utvikle konseptet OceanTECH. Iden opprinnelige søknaden er OceanTECH-enheten beskrevet som en semi-lukket, sylindrisk, flytende betongmerd med integrert prosessanlegg for fisk, vann og avfall.

I januar i år fikk selskapet tilbakemelding om at konseptet ble ansett til å falle inn under ordningen med utviklingstillatelser. Samtidig ble det understreket at det ikke var snakk om et bindende tilsagn. Direktoratet etterspurte også en del tilleggsinformasjon.

For mange endringer
Siden januar har Wenberg Fiskeoppdrett også jobbet med utvikling og endringer av konseptet. «I stedet for å bestå av flere separate, individuelt fortøyde OceanTECH-merder, skal nå seks merder fortøyes i og ligge inntil en prosessflåte. Flåten skal være 150 meter lang, rektangulær, og ha plass til tre merder på hver side», skriver Fiskeridirektoratet i sitt ferske vedtaksbrev tirsdag.

Her går det fram at det er nettopp alle endringene, som gjør at direktoratet faller ned på at de avslår søknaden om utviklingstillatelser for konseptet.

«Dersom endringene i konseptet er store vil disse etter omstendighetene kunne bli vurdert til å innebære en ny søknad», skriver Fiskeridirektoratet i sin vurdering.

Fiskeridirektoratet viser blant annet til at av den nye dokumentasjonen fremstår det som at kjernen i prosjektet er utvikling av seks OceanTECH merder, hver med et volum på 18.000 kubikk.

Dette mener Fiskeridirektoratet er en endring fra den opprinnelige søknaden, hvor planen var på å lage seks 3.000 merder av kubikk og deretter oppskalere til en merd med et volum på 18.000 kubikk.

«Endringene som er foretatt innebærer etter Fiskeridirektoratets vurdering at betongmerden har gått fra å være et veldokumentert produkt til å være et mindre dokumentert konsept der det ikke lenger er grunnlag for å vurdere om denne vil fungere etter hensikten», skriver direktoratet.

Fiskeridirektoratet mener at de endringene i konseptet som fremgår i ny dokumentasjon fra Wenberg Fiskeoppdrett, vil kreve kreve innsendelse av ny dokumentasjon på nivå med det som ble levert i forbindelse med den opprinnelige søknaden om utviklingstillatelser.

«Etter Fiskeridirektoratets vurdering taler dette i avgjørende retning for at endringene som er foretatt ikke er innenfor rammene av den opprinnelige søknaden og at dokumentasjonen som ble sendt inn 3. oktober 2019 i realiteten innebærer innsending av en ny søknad etter søknadsfristen.»

Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det ikke kan tildeles utviklingstillatelser til det endrede konseptet.

Vurdert opprinnelig søknad
Avslutningsvis gjør Fiskeridirektoratet en vurdering av konseptet basert på den opprinnelige søknaden.

«Fiskeridirektoratet vurderer at OceanTECH innebærer flere forbedringer sammenlignet med konvensjonelle åpne anlegg, samt enkelte forbedringer sammenlignet med flere eksisterende lukkede og semi-lukkede anlegg. Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering imidlertid kommet til at disse forbedringene ikke er «vesentlige» og at Wenberg sitt opprinnelige OceanTECH-konsept derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», heter det i vedtaksbrevet.