Fiskeridirektoratet vil tildele utviklingskonsesjoner til Wenbergs OceanTECH

Nyheter
1919

Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at konseptet fra Wenberg Fiskeoppdrett faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

«Selv om det ikke er fattet vedtak i saken finner Fiskeridirektoratet grunn til å vurdere hvorvidt likhet med andre prosjekter vil kunne hindre tildeling av utviklingstillatelser til OceanTECH,» skriver Fiskeridirektoratet som svar på søknaden fra Wenberg Fiskeoppdrett.

I svaret heter det at de vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser, men legger til at dette ikke er et bindende tilsagn.

Wenberg har søkt om ti utviklingstillatelser og skal ifølge søknaden bygge og ta i bruk flere OceanTECH-enheter med størrelse på henholdsvis 3000 m3 og 18 000 m3.

«For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om én eller flere utviklingstillatelser, må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til vilkårene og intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette,» skriver Fiskeridirektoratet.

Direktoratet ber i svaret om at Wenberg Fiskeoppdrett fremlegger en prosjektbeskrivelse som tar høyde for bygging av ett anlegg på 3.000 kubikkmeter og ett anlegg på 18.000 kubikkmeter.

Som ledd i den videre saksbehandlingen, ber Fiskeridirektoratet også om at søker sender inn en finansieringsplan med oversikt over hvordan investeringskostnadene er tenkt fordelt mellom lån og egenkapital, og informasjon om hvorvidt samarbeidspartnerne skal bidra med finansiering i form av egenkapital.