Avslag for Blom Salmon: – Det omsøkte anlegget innebærer uakseptabel risiko for spredning av smitte

Nyheter
1039

Mattilsynet godkjenner ikke Blom Salmons landbaserte planer.

I oktober fortalte iLaks at Blom Salmon hadde søkt om konsesjon til etablering av et landbasert anlegg, som skal produsere yngel, postsmolt og matfisk av laks. Totalt søkte selskapet om produksjonstillatelse for oppdrett av ti millioner postsmolt med størrelse 1,5 kilo og tre millioner matfisk med størrelse fem kilo, til sammen en årlig produksjon på 30.000 tonn biomasse.

Det landbaserte RAS-anlegget er planlagt å ligge på Oksneset industriområde, som er lokalisert helt nord på Blomøy, like ved Naturgassparken i Øygarden.

Nå har Mattilsynet region Sør og Vest, som har vurdert Blom Salmons søknad opp mot matloven og dyrevelferdsloven, avslått den.

«Mattilsynet mener at en produksjon av 30.000 tonn postsmolt og matfisk på omsøkt lokalitet vil innebære en økt risiko for smittespredning, både til eget anlegg og til naboanlegg i området. Plassering av inntaks- og/eller avløpspunkt langt under anbefalte minsteavstander fra annen akvakultur, uten tiltak som kan kompensere for den økte smitterisiko, er avgjørende for vår konklusjon om avslag», heter det i avslagsbrevet.

Naboanleggene som nevnes er Ljøsøy N, Sauøy, Gradskråneset og Knappen samt Salmo Terras planlagte landbaserte matfiskanlegg på lokalitet Eikeilen.

Mattilsynet mener også at Blom Salmons internkontrollsystem, inkludert risikovurderinger og beredskapsplaner, er mangelfulle og at det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for fremtredende faremomenter ved den planlagte driften.

«Mattilsynets samlede vurdering er derfor at etablering av det omsøkte anlegget innebærer uakseptabel risiko for spredning av smitte, og at søknaden ikke kan sannsynliggjøre en velferdsmessig forsvarlig drift av anlegget», heter det i konklusjonen.

iLaks har bedt om en kommentar til avslaget fra styreleder Øyvind Blom i Blom Salmon.