AquaGen kjøper 51 prosent av AquaSearch ova

Nyheter
741

AquaGen har inngått en avtale om å kjøpe aksjemajoriteten i det danskbaserte avlsselskapet AquaSearch ova ApS, en av verdens ledende leverandører av genetikk til porsjonsørretmarkedet.

Globalt er porsjonsørret en av de raskeste voksende oppdrettsarter, og har blitt en viktig handelsvare av animalsk protein.  Produksjonen i 2016 var 650 000 tonn, med en årlig vekst på 5-7 prosent de siste tre årene.

AquaSearch ova som ble etablert i 2006, er en ledende global aktør på avl og rognproduksjon av ørret. Fra sitt hovedkvarter i Billund, har selskapet utviklet en konkurransedyktig produktportefølje, med en svært kostnadseffektiv produksjon og distribusjon fra sine seks stamfiskanlegg i Danmark. En svært høy biosikkerhet gjør at selskapet har adgang til alle globale markeder for ørretrogn.

Strategisk
– Vår inntreden i AquaSearch ova representerer en viktig strategisk milepel for AquaGen. Vi får med dette en ny plattform for vekst og verdiskaping, og vil bidrar til at AquaGen kan opprettholde og styrke sin satsing på ørretavl. Et begrenset marked for stor ørret har gjort at mange avlsselskaper i Europa og Chile har valgt å avslutte sine avlsprogrammer for ørret. AquaSearch ova sin sterke posisjon innen porsjonsørretsektoren kompletterer vår satsing på alle arter av laks og ørret i oppdrett. Det ligger et stort potensiale for at AquaSearch ova og AquaGen sammen skal kunne hente interessante synergier gjennom erfaringsutveksling, samarbeid på FoU og anvendelse av felles teknologiplattformer i avlsarbeidet, sier Odd Magne Rødseth, styreleder i AquaGen.

– Denne transaksjonen er svært positiv for ørretindustrien, fordi det bidrar til at avansert avls-teknologi og forskningsressurser blir tilgjengelige for flere ørretoppdrettere rundt om i verden, sier Torben Nielsen, administrerende direktør i AquaSearch ova.

– Jeg er glad for at AquaSearch ova blir en del av en gruppe som har en langsiktig satsing på utvikling og distribusjon av ørretgenetikk. Muligheten til å dele ledende kunnskap og avlsteknologi for oppdrett av ulike arter, vil styrke utviklingen som er nødvendig for å møte den raskt voksende etterspørsel etter sjømat, samtidig som AquaGens og EW Groups globale rekkevidde vil kunne bidra til å videreutvikle vår globale distribusjon til å nå alle viktige markeder for ørret, fastslår Nielsen.

Dambruk
AquaSearch ova ApS rangeres blant de 3-5 største leverandører av regnbueørretrogn til dam- og havbrukssektoren.

Med utgangspunkt i seks danske avlsdambruk med høyeste biosikkerhetsstatus, har AquaSearch ova videreforedlet og produktdifferensiert ørretgenetikk siden 2006. Avlslinjene som ble etablert på 1960-tallet danner grunnlaget for dagens produksjon av stamfisk og rogn som selges til ørretoppdrettere i Europa, Nord-Amerika, Sør Amerika, Afrika og Asia.