Ankesaken mellom STIM og Lyngøy i gang

Nyheter
486

Ankeforhandlingene i saken mellom STIM og Arthur Lyngøy startet klokken 09.00 tirsdag i Frostating lagmannsrett.

I mai fikk STIM en knusende dom i Sunnmøre tingrett. Bakgrunnen for saken var at Arthur Lyngøy hadde saksøkt STIM og ACD Pharmaceuticals fordi han mente han hadde krav på tre prosent årlig royalty for netto omsetning av fiskefôret «SuperSmolt Feed Only» (SSFO). Lyngøy var ansatt i ACD fra 2004 til 2015, og hevdet at han utviklet ideen til SSFO, og derfor skulle stå som eneste oppfinner av patentet.

Det var Sunnmøre tingrett enig i. Tingretten dømte STIM til å betale sju millioner kroner i royalty til Lyngøy.

– STIM er sterkt uenig i dommen, og den vil bli anket i sin helhet, uttalte Ida Espolin Johnson i advokatfirmaet Haavind, som representerer Jim Roger Nordly & co, til iLaks i etterkant av dommen.

– Urimelig og ulogisk tolkning
Tirsdag starter ankesaken mellom partene i Frostating lagmannsrett. I sluttinnlegget fra Ida Espolin Johnson i Haavind nedlegges påstand om at STIM og ACD frifinnes, og tilkjennes saksomkostninger.

STIM og ACD mener Lyngøy ikke har krav på royalty etter arbeidsavtalen. Det vises til en bestemmelse i avtalen om at det skal inngås skriftlig avtale med styret i ACD om et eventuelt vederlag. Dette ble aldri gjort, hevder STIM og ACD.

«Bestemmelsen gir ikke Lyngøy ubetinget rett til å kreve royalty, slik tingretten legger til grunn. Dette er en urimelig og ulogisk tolkning. Det dreier seg om en ekstraordinær vederlagsbestemmelse som kun slår inn i ekstraordinære tilfeller. Det vil være svært urimelig dersom Lyngøy, som en av mange som har arbeidet med utviklingen av SSFO, skal få en ekstraordinær gevinst. Avtalens ordlyd er klar. Det er ikke snakk om en styregodkjennelse, men et krav om avtaleinngåelse, og det er avtaleinngåelse som eventuelt ville gitt krav på royalty – i henhold til avtalen», heter det i sluttinnlegget.

STIM og ACD anfører subsidiært at kravet er foreldet, og at tingrettens utmåling var for høy.

Videre anføres det at Lyngøy ikke har krav mot ACD etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Det anføres til slutt at tingretten tok feil da de konkluderte med at Lyngøy skal stå som oppfinner alene. Det vises blant annet til at STIM-sjef Jim Roger Nordly, som møter som partsrepresentant for både STIM og ACD, har ytet selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen.

Ber retten forkaste anken
Lyngøys prosessfullmektig Fredny Bade i LIGL Advokater legger ned påstand om at anken forkastes, og at STIM og ACD dømmes til å betale saksomkostninger fra tingretten og lagmannsretten.

«Grunnlaget for Lyngøys prinsipale og subsidiære krav om royalty følger av arbeidsavtalen. Det atter subsidiære kravet om godtgjørelse følger av arbeidstakeroppfinnerloven», heter det i sluttinnlegget fra Bade.

Det vises til at Lyngøy utviklet ideen til SSFO, og kom fram til et SSFO-fôr som virker.

«Han hadde ansvaret for gjennomforingen av produktutviklingen frem til kommersialisering, og er berettiget til royalty i henhold til arbeidsavtalen. Det bestrides at manglende etterfølgende styregodkjennelse fratar Lyngøy hans avtalte rettigheter til royalty», heter det i sluttinnlegget.

Det bestrides også at arbeidsavtalen er foreldet. Når det gjelder anføringen om at tingrettens utmåling var for høy, skriver Bade:

«Lyngøys rettigheter til royalty etter arbeidsavtalen knytter seg til produktet SSFO, slik dette er omsatt, og til rettigheter fra produktet SSFO. Det er ingen holdepunkter for å gjøre fradrag for de enkelte bestanddeler i produktet».

Rettssaken går over fire dager, og avsluttes førstkommende fredag.