Algeangrepet i nord: Fiskeriministeren oppretter en «kontoordning» som kompenserer opptil 60 prosent av den tapte tonnasjen

Nyheter
1269

– Vi gir nå lakseoppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplasser over tid, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms i mai og juni førte til at store mengder fisk gikk tapt. Så langt har Fiskeridirektoratet rapportert om rundt 13.400 tonn død laks.

– Dette gir store tap for oppdrettsnæringen, som i mange tilfeller vil gi negative ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det kan for eksempel påvirke lakseslakterier, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik vil derfor gi oppdrettere som er rammet muligheten til å ta igjen noe av tapet ved at de kan øke produksjonen over de neste fem årene.

– Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier Nesvik.

Tiltaket kommer i kjølvannet av et møte som fant sted mellom de algerammede oppdretterne og fiskeriministeren i Oslo i juni.

«Fleksibel «kontoordning» med varighet på inntil fem år
De oppdrettere som er berørt kan søke dispensasjon fra kapasitetsbegrensningene på laksekonsesjonene, slik at de kan ta igjen noe av den tapte produksjonen. Kort oppsummert vil dispensasjonene fra Fiskeridirektoratet innrettes som en fleksibel «kontoordning» med varighet på inntil fem år. Basert på dokumentert tap i tonn, og med utgangspunkt i en generelt bestemt kompensasjonsgrad, gis hver enkelt berørt oppdretter som får dispensasjon et «innskudd» på sin «kompensasjons MTB-konto». Den enkelte oppdretter kan gjøre «uttak» fra sin «konto» innenfor rammen av dispensasjonens maksimale lengde (5 år) slik det måtte passe den enkelte, i henhold til reviderte drifts- og slakteplaner. Kompensasjonsgraden settes til 60 prosent av bruttotapet målt i tonn.

– Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet at oppdretterne kan søke om dispensasjon, og det er Fiskeridirektoratet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

Nærings- og fiskeridepartementet antar at ordningen, slik den er innrettet, ikke vil gi negative miljøkonsekvenser av betydning.

Rask saksbehandling
Fiskeridirektoratet vil nå ta kontakt med de berørte oppdrettere for å informere om hvilken dokumentasjon som trengs for behandling av dispensasjoner. Fiskeridirektoratet tar deretter sikte på en rask saksbehandling av eventuelle dispensasjonssøknader.

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og andre har helt siden algeoppblomstringen oppstod jobbet tett med de berørte oppdretterne for å håndtere situasjonen og finne løsninger.

– Jeg vil sende en takk til de som har stått på både sent og tidlig for å håndtere denne situasjonen, sier Nesvik.