Wilsgård får ikke utvide sin «hjemmebane»

Nyheter
642

Det har Mattilsynet bestemt. Selskapet har tre oppdrettslokaliteter og en slaktelokalitet i Torskenfjorden. Lokalitetene Husvika og Sylsnes er søkt utvidet fra 1800 til 3600 tonn, lokaliteten Finnstein er søkt utvidet fra 2700 til 3600 tonn og slaktelokaliteten Værnes er søkt utvidet fra 460 til 720 tonn.

Mattilsynet kommer etter alle solemerker til å si nei til utvidelsene. Foreløpig har Mattilsynet avslått søknaden for lokaliteten Husvika, men språket til Mattilsynet er ikke til i misforstå. Det er for tett mellom lokaliteten i området.

FOR TETT
-I dette området foreligger det per i dag en struktur med tre matfisklokaliteter og ett slakteri med ventemerdanlegg. Videre er det kun cirka tre kilometer mellom lokaliteten Husvika i Torskenfjorden til lokaliteten Barbogen i Gryllefjord, like nord for Torskenfjorden. Avstanden mellom lokalitetene er ikke ihht til de anbefalte minimumsavstander. Lokalitetene i Torskenfjorden oppfyller ikke krav om smittehygienisk skille mellom ulike generasjoner av fisk og definerer derfor disse lokaliteten som èn smittemessig, skriver Mattilsynet.

Tilsynet viser til at området har hatt problemer med lakselus og at det er viktig at et stort område brakklegges samtidig for å hindre sykdom.

-Foreliggende lokalitetsstruktur i Torskenfjorden ville ikke blitt etablert med gjeldende regelverk og nåværende kunnskap om vandig smitte og påvirkning mellom lokaliteter i området, skriver Mattilsynet som minner om at det skal være fem kilometer mellom slakteri og matfisklokaliteter.

-En dobling av biomassen i et så begrenset område (..) vil etter Mattilsynets vurdering medføre en uakseptabel økning av smittepress både innad i Torskenfjorden og mot Gryllefjorden i nord, konkluderer Mattilsynet.

FOR TETT: Mattilsynet synes lokalitetene i Torskenfjorden ligger for tett. Kart: FISKERIDIREKTORATET

NORDOVER
Wilsgård Fiskeoppdrett har for øvrig også søkt om å få utvide lokaliteten Barbogen i Gryllefjorden fra 2700 til 3600 tonn. Selskapet har også søkt om en ny lokalitet i samme fjord, Barbogen II. Dette er en søknad på 3600 tonn. I tillegg har selskapet søkt om en utvidelse av lokaliteten Ytre Lavollsfjorden fra 2700 til 3600 tonn.

Disse søknadene er ikke ferdigbehandlet hos Mattilsynet.

Fredd Wilsgård sier til iLaks at Mattilsynets avslag på å utvide lokaliteten Husvika uroer selskapet lite.

-Avslaget innebærer at vi må legge en ny plan i forhold til hvilke lokaliteter vi skal ha i sum, sier han til iLaks.

UTSATTE
Han er på mer generelt grunnlag mer uroet over at fylkesmannen i Troms stikker kjepper i hjulene for selskapets planer på nord og vestsiden av Senja. Selskapet har søkt om å få etablere seg i Balsfjorden og Tromsø kommune, men fylkesmannen i Troms har sagt nei fordi arealplanen skal rulleres i løpet av våren 2015.

-Vi har god dialog med kommunene, men det er ikke bare for oss å peke på hvor vi ønsker å være. Det er det andre myndigheter som bestemmer, sier han.

Som kjent skal kommunene få 10,75 millioner kroner for hver oppdrettstillatelse som legges til hver kommune i den grønne runden. Wilsgård mener at sektormyndighetenes opptreden kan avgjøre hvem som til syvende og sist får pengene.

-Det er en helt reell problemstilling, sier tromsoppdretteren.

I mellomtiden arbeider han hardt for å finne ut hvor selskapet skal vokse.

-Vi har ikke fått konsesjonsdokumentene ennå. Slik det ser ut i dag, vil det være utfordrende å få satt nye tillatelser i drift. Vi gir imidlertid ikke opp og arbeider videre med å løse utfordringene, sier Wilsgård til iLaks.

Gjennom selskapene Nor Seafood og Wilsgård Fiskeoppdrett skal Fredd Wilsgård bidra til å skaffe plass til fire nye, grønne oppdrettstillatelser.