Visningssenter må også kunne ligge i våre små kystsamfunn

Meninger
810

I Lebesby har vi nå mottatt beskjeden om at Salmar får avslått sin søknad om visningssenter i Kjøllefjord. I begrunnelsen ligger befolkningsgrunnlaget. Oppdretts og smoltaktørene i Lebesby bidrar med stor verdiskapning i sjømatnæringen. Snart vil det produseres 25 millioner smolt årlig og opptil 18 tusen tonn laks vokser opp i oppdrettsmærene i Laksefjorden. Vi synes det er trist at man legger opp til at man i de små distriktssamfunnene hvor verdiene skapes ikke skal få kunne nyte godt av ringvirkningene et visningssenter gir.

Et visningssenter ville styrket reiselivsnæringen i vårt distrikt og økt kunnskapsnivået i egen befolkning om en av kommunens viktigste næringer. Visningssentrene er et prosjekt som løfter aktørenes samfunnsbidrag i distriktene. Det planlagte visningssenteret tar for seg samspillet mellom hvitfisk- og rødfisk næringen, samt utfordringer og forskjeller mellom disse næringene. En kunnskapsbasert møteplass er viktig for legitimiteten utad men kanskje enda viktigere for lokalsamfunnet og vår region. Våre innbyggere og aktører ville fått en unik mulighet til å bli kjent med næringen og tilegne seg kunnskap om hvordan næringen forvalter fellesskapets ressurser. 

Foto: Privat

Vi skal rekruttere til morgendagens kystsamfunn og helst vil vi rekruttere lokalt med ungdommer vi vet vil skape sin fremtid i våre samfunn. Da er det viktig at vi fremmer næringen for de neste generasjoner. Fokuset på ungdom vil være et viktig bidrag for å få ungdommer til å velge fiskeri- og havbruksutdanning. Vi ser at unge i dag har et helt annet fokus på klima og miljøspørsmål enn tidligere generasjoner. I et klima og bærekraftperspektiv er sjømat viktig. Dette senteret ville kunne vært med på å fremme posisjonen til sjømat blant våre unge som en viktig bidragsyter til å nå fremtidens bærekraftmål. Fiskeri og havbruk er allerede i dag blant regionens viktigste arbeidsplasser. Vi er avhengig av at det utdannes og rekrutteres innen sjømatindustrien også i fortsettelsen. Da er kunnskap, tilgjengelighet og informasjon sentralt for å vinne frem i arbeidsmarkedet. 

Nylig ble også fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet endret. Et annet eksempel der det vektes sentrum foran periferi. Vi er ikke en av de kommune som får rekordutbetaling de neste to årene.  

Vi håper nå at ansvarlige myndigheter griper inn og endrer kriteriene for tildelingen av visningskonsesjoner slik at også de små kystsamfunnene som skaper verdiene i fremtiden får ta del i det løftet som et visningssenter står for.