Virke vil ha lukkede anlegg

Nyheter
904

Oppfordringen kommer frem via et brev som er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet med kopi til Mattilsynet.

-Virke og dagligvarehandelen mener (..) det er riktig å stille strenge miljøkrav og at disse følges opp effektivt i tiden fremover. I tillegg til lakseluskravene, er det etter vår oppfatning grunn til å utfordre oppdrettsbransjen sterkere mht å lukke anlegg. Aktører i bransjen har vist at dette er gjennomførbart og lønnsomt. En slik utvikling er viktig for miljøet i fjorder, elver og for villaks, skriver organisasjonen.

De støtter dermed at det skal stilles strengere krav til oppdretterne får produksjonen økes.

– Det er nødvendig å se bedre resultater av lakselusbekjempelsen før næringen ekspanderer ytterligere, mener Virke.

I brevet pekes det på at det er virkes medlemmer som har ansvaret overfor forbrukerne i Norge. Organisasjonen ser det som sitt ansvar å få frem «tydelig informasjon om utviklingen i lakselusbekjempelsen.» Virke mener publikum bryr seg.

-Dagligvarehandelen har sett en økning i antall spørsmål og bekymringer fra forbrukerne i butikkene siden Virke og dagligvarebransjen først tok opp denne problemstillingen med departementet og Mattilsynet høsten 2010 og våren 2011. Virke og dagligvarekjedene fikk i møte med Fiskeridepartementet og bransjen i 2010-11 forsikringer om at tiltakene mot lakselus og rømming ville virke og at næringen ville bli mer bærekraftig, mens Mattilsynet forsikret om effektivt tilsyn. Informasjonen, særlig fra Mattilsynet, er vektlagt i dagligvareaktørenes kommunikasjon med forbrukerne, men troverdigheten i denne informasjonen utfordres i stadig større grad når lus og rømming fortsatt har et altfor stort omfang, med de miljøødeleggelser dette innebærer. Det er særlig viktig å styrke troverdigheten om mer bærekraftig utvikling før bransjen ekspanderer ytterligere, mener Virke.

Dette linjediagrammet viser rømming av laks og ørret i perioden 2001-2014. 2014-tallene er foreløpige. Kilde: Fiskeridirektoratet.