Villedende om villaks i Lærdalselva

I et innlegg i iLaks 6. januar kommer Sverre Søraa, administrerende direktør i sjømatselskapet Coast Seafood, med påstander om forvaltningen av Lærdalselva vi ønsker å svare ut.

Som kraftprodusent forvalter Østfold Energi viktige naturressurser og er derfor rettmessig underlagt strenge restriksjoner.

Forvaltning av laksen i Lærdalselva er noe vi har tatt på alvor helt siden driftsstarten på Borgund kraftverk i Lærdal i 1974. Det har i alle år vært et tett og nært samarbeid med de to elveeierlagene i Lærdal, hvor vår felles interesse er at villaksen skal ha gode gyte- og oppvekstforhold. Dette arbeidet har vært svært utfordrende i en tid der elva har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris.

Før utbyggingen av Borgund kraftverk ble Lærdalsavtalen inngått for å sikre at villaksen ikke skulle bli skadelidende av reguleringen av elva. Avtalen sikrer blant annet minstevannføring, og bygging og finansiering av et klekkeri for laks og sjøørret med en kapasitet på 1 million rogn i året. For å få ytterligere kunnskap om forholdende i Lærdalselva, engasjerte vi Sintef Energi til å sette i gang en omfattende studie av elva i 2018 – det såkalte Miljødesignprosjektet.

Søraa spør om myndighetene har vært aktive nok på dette feltet eller overlater det meste av utredningsarbeidet til regulanten (Østfold Energi).
Miljødesignprosjektet svarer ut et pålegg vi har fått fra myndighetene om å gjennomføre en flaskehalsanalyse. Østfold Energi bestilte rapporten før dette pålegget kom, da den i utgangspunktet var noe vi på eget initiativ ønsket å bidra med til felleskapet.

Rapporten er utført av tre ledende norske forskningsmiljøer- Sintef, NORCE og NINA, med noen av verdens fremste biologer på området. Miljødesignprosjektet følger en egen prosjektmetodikk, og forskerne har frie tøyler til å gjøre de vurderingene de mener er riktige ut ifra beskrevet metodikk. Det er forskerne som har stått for utredningsprosessene. Vi har selvsagt bistått med beskrivelser av reguleringsanlegg og driften av disse, men utover dette har vi ingen påvirkning

Søraa påpeker at elveeierlaget ikke har blitt involvert underveis. Østfold Energi er heldige som samarbeider med et faglig kompetent elveeierlag, med mange års erfaring med forholdene i elva. Det er likevel avgjørende for resultatene i en selvstendig rapport at vurderingene overlates fult og helt til forskerne.

I etterkant av Miljødesignstudien skal det utarbeides en tiltaksplan. Det er naturlig at NORCE blir forspurt dette oppdraget, da de var med å utarbeide miljødesignrapporten. Her blir det høy grad av medvirkning fra flere parter, hvor også elveeierlaget skal være med å prioritere og vurdere tiltakene.

Uten å foregripe resultatene i tiltaksplanen ser vi det som naturlig at kilene blir løftet opp som et tema, da de har et uutnyttet potensial når det gjelder gyteområder for laks. Her har Østfold Energi allerede en avtale på plass med elveeierlaget om rehabilitering og finansiering av tre kiler i elva.

Søraa skriver også at det er Østfold Energi som påvirker reguleringsgrunnlaget for utviklingen av lakseoppdrett ved å holde den øverste laksetrappen stengt. Dette er ikke riktig. Trappene ble i sin tid stengt for å hindre ytterliggere spredning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. At trappen fortsatt er stengt er en bestemmelse fra Miljødirektoratet for nettopp å forhindre at parasitten sprer seg om den skulle vende tilbake. I tillegg er det uenighet mellom øvre og nedre elveeierlag om hvorvidt den bør åpnes eller ikke.

Søraa skriver også at vi synes å være fornøyd med situasjonen i elva og ikke har hastverk med å komme videre. Dette er ikke riktig. Situasjonen i Lærdalselva er etter vår oppfatning kritisk. Elva er endelig friskmeldt fra lakseparasitten og det er nå tid for at alle relevante aktører bidrar til å få vassdraget opp igjen. Det er nettopp derfor Østfold Energi i utgangspunktet startet Miljødesignprosjektet. I tillegg til dette har vi en parallell prosess ned elveeierlaget for å se på strakstiltak.

Vi vil gjerne oppfordre Coast Seafood og andre relevante aktører til å lese «Status for norske laksebestander i 2019» hvor de største truslene mot villaks er omtalt, av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Østfold Energi ønsker en åpen og ærlig debatt om utfordringene til villaksen, og gjør vårt der vi kan – og håper Coast Seafood ønsker det samme.