Vil endre Sjømatrådet

Nyheter
450

Evalueringen omfatter perioden 2005 – 2013, og evaluerer virksomhetens tre hovedoppgaver; markedsarbeid, markedsinformasjon og beredskap. Evalueringen er gjennomført av Menon Business Economics og er i tråd med ordinær praksis for statlige aksjeselskaper.

I perioden har det foregått en betydelig strukturering i næringen, og eksportverdien som er bestemmende for Sjømatrådets budsjett og virksomhet har økt betraktelig.

Vil ha innspill
Av rapporten går det fram at næringsaktørene mener at Sjømatrådets arbeid har hatt positiv effekt for sjømatnæringen totalt sett.

– Svarprosenten i undersøkelsen blant næringsaktørene har vært svært lav. Dette taler for at vi går i dialog med næringen og styret i Sjømatrådet for å få en grundigere gjennomgang. Vi vil nå invitere til et innspillsmøte med sentrale næringsorganisasjoner, sier Elisabeth Aspaker.

I rapportens konklusjon står det blant annet følgende:

«Evalueringen har vist at det mest sentrale spørsmålet er knyttet til i hvilken grad Sjømatrådets oppdrag fremdeles er relevant. Hovedsakelig gjelder dette behovet for generisk markedsføring av norsk sjømat, herunder omfanget og innretningen av den generiske markedsføringen. Mer spesialiserte og differensierte markeder har ført til økende grad av produktdifferensiering i deler av næringen. Konsolideringer i næringen har også ført til større, færre og mer internasjonale bedrifter. Dette er utviklingstrekk som trekker i retning av redusert behov for og nytte av generisk markedsføring. Utviklingen langs disse parameterne varierer mellom bransjene. I bransjene pelagisk og til en viss grad laks og ørret tilsier endringene i næringsstrukturen og graden av produktdifferensiering at argumentene for behovet og nytten av generisk markedsføring har blitt svakere. For konvensjonelle produkter derimot indikerer næringsstrukturen og grad av produktdifferensiering i bransjen at den potensielle nytten av generisk markedsføring fortsatt er stor. Vi anbefaler at det gjennomføres en grundig vurdering av hvorvidt generisk markedsføring fortsatt er et optimalt virkemiddel for samtlige bransjer. I sammenheng med dette anbefalere vi at dagens finansieringsmodell revurderes».

Bør overlates til aktørene
Marine Harvests kommunikasjonsdirektør Kristine Gramstad er blant dem som har finlest rapporten.

– Marine Harvest har studert rapporten, og er glad for at den i hovedsak støtter opp om Marine Harvest sitt syn som er at generisk markedsføring ikke er noe Sjømatrådet bør drive med. Marine Harvest mener at dette bør overlates til  aktørene som er i markedet, sier Gramstad i en kommentar til iLaks.

– Marine Harvest forventer at aktivitetene innen generisk markedsføring opphører, og at avgiften blir nedsatt tilsvarende, samt at dette skjer så raskt som overhode mulig. Dette vil bidra til en styrking av næringens markedsinnsats, sier hun videre.