– Vi foreslår egentlig litt mer pisk og litt mer gulrot

Nyheter
0

Havbruksutvalget har lagt frem sin 193 sider lange rapport.

Havbruksutvalget har siden høsten 2021 gjennomgått tillatelsesystemet i oppdrettsnæringen. Utvalget har hatt som oppgave å se på helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses dagens og fremtidens utfordringer.

Leder for Havbruksutvalget, Linda Nøstbakken, la torsdag morgen frem sin utredning (NOU) knyttet til dette arbeidet.

Utfordringer
– Vi foreslår egentlig litt mer pisk og litt mer gulrot, uttalte Nøstbakken.

– Veksten i næringen har medført at næringen står overfor betydelige utfordringer knyttet til miljø, biosikkerhetog fiskevelferd, heter det i rapporten.

Utvalget foreslår blant annet å senke grensen for når oppdretterne må sette inn tiltak mot lakselus. I tillegg bør det innføres en avgift på lus over tiltaksgrensen.

Til gjengjeld vil det fjerne nedtrekk i produksjon ved mye lus, som er et av dagens virkemidler i trafikklyssystemet.

Reglene om unntaksvekst foreslås fjernet, sa Nøstbakken. Likeledes foreslås det gule lyset i trafikklyssystemet også fjernet.

Kontrollert
– Utvalget har gjort en grundig gjennomgang av tillatelsessystemet i oppdrettsnæringen, og deres forslag blir viktige for regjeringens videre arbeid for å skape vekst på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Utredningen vil nå bli sendt på høring, og sammen med innspill fra høringsrunden, vil jeg vurdere forslagene nærmere, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Havbruksutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, inklusive hensynet til ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet. Utvalget ble videreført av dagens regjering og fikk i april 2023 et tilleggsmandat om å vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.

Lenke til utredningen: NOU – Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

– Utvalget har vurdert et krevende sakskompleks som har stor betydning for Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er med andre ord et viktig arbeid som nå er gjort, sier Skjæran.

Havbruksutvalgets rapport sendes på høring med frist 2. januar 2024.

Sammensetning av utvalget:

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken (leder)
Seniorrådgiver Elisabeth Aune
Forskningsdirektør Hans V. Bjelland
Professor Irene Vanja Dahl
Partner Henrik Hareide
Postdoktor Katinka Holtsmark
Daglig leder Håvard Høgstad
Styrearbeider Kristine Landmark
Professor Ola Mestad
Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger
Nestleder Kine Asper Vistnes