– Veterinærinstituttet har fokus på fiskevelferd og bærekraft

I dette leserinnlegget svarer Kari Olli Helgesen fra Veterinærinstituttet på gårsdagens uttalelser fra advokat Grunde Bruland.

Advokat Grunde Bruland uttalte i går at Veterinærinstituttet er «inkonsekvente og lite gjennomtenkte» i vår høringsuttalelse til den nye kapasitetsøkningsforskriften. Han begrunner det med at vårt forslag ikke samsvarer med dagens regelverk for hvordan oppdrettsselskaper kan drifte sine tillatelser. Han mener videre at at få vil ønske å betale for en økning av en tillatelse som det stilles så strenge krav til å drifte, som vi foreslår.

Veterinærinstituttet har vurdert forskriftsforslaget med tanke på om det gir mulighet for miljømessig bærekraftig vekst, samtidig som det ivaretar fiskehelse og –velferd hos oppdrettslaksen. Det ligger utenfor Veterinærinstituttets kompetanse å vurdere om forslaget påvirker interessen for kjøp av økte tillatelser.

Dersom et produksjonsområde får gult eller rødt lys, betyr det at området ikke tåler produksjonsvekst uten at dette kan få store følger for villaksen i området. Det er imidlertid foreslått å gi lokaliteter som i ekstremt liten grad bidrar til miljøbelastningen, tillatelse til å øke produksjonen sin også i gule og røde områder. Dermed kan de som i liten grad bidrar til områdets status, oppnå vekst uten at det øker områdets totale miljøbelastning nevneverdig.

Hvis veksten derimot kan tas ut på en av de lokalitetene som hadde høye lusetall i de to foregående årene, vil en kunne forvente en økt miljøbelastning i området. Den forventede økningen skyldes ikke bare en økning i antall fisk med lus, men også at lusenivået per fisk øker når fisketettheten øker.

Slik forslaget står i dag, vil en dermed ikke oppnå en miljømessig bærekraftig vekst, slik intensjonen med trafikklyssystemet var.