Vestlandsoppdretterne anker saken om trafikklyssystemet

Nyheter
0

De 25 havbruksbedriftene i Produksjonsområde 4 (PO4) anker Sogn og Fjordane tingretts dom av 17. mars. Saken blir dermed gjenstand for full, ny behandling i Gulating lagmannsrett.

– Saken handler om myndighetsutøvelse i form av et inngripende vedtak med store
konsekvenser. Det sentrale spørsmålet er fortsatt om Nærings- og fiskeridepartementet
oppfylte vilkårene i lov og forskrift, og dermed hadde adgang til å vedta nedregulering av
maksimalt tillatt biomasse (MTB) i PO4, sier Even Søfteland i PO3/4 Kunnskaps-inkubator i en pressemelding.

Havbruksbedriftene fastholder at Nærings- og fiskeridepartementet manglet faktisk og
rettslig grunnlag for å treffe vedtak 4. februar 2020 om nedregulering av MTB. Det er brukt
store ressurser på effektiv lusebekjempelse i PO4, de fastsatte lusegrensene er overholdt
med god margin og villaksbestandene i Vestland fylke har også vært økende det siste
tiåret.

– Det er beklagelig at tingretten unnlot å foreta en nærmere vurdering av om det faktisk var grunnlag for inngrepet. Havbruksbedriftene legger til grunn at lagmannsretten vil utøve
reell kontroll med departementets myndighetsutøvelse, i tråd med grunnleggende krav til
rettssikkerhet, sier advokat Trond Hatland i Thommessen, som fører saken for
havbruksbedriftene.

De 25 matprodusentene har hele tiden understreket at de støtter en miljøregulering. De
lever av trygg og bærekraftig matproduksjon. Det havbruksbedriftene krever, er at
trafikklyssystemet anvendes i tråd med Stortingets forutsetninger og at inngripende vedtak
bygger på et etablert faktisk grunnlag og en forsvarlig saksbehandling.

– At myndighetene overholder vilkår i lov og forskrift, har en forsvarlig saksbehandling, og
sørger for å etablere et godt faktisk grunnlag før det treffes inngripende vedtak, angår
egentlig oss alle. Saken har dermed rekkevidde langt utover havbruksbedriftene i PO4,
sier Søfteland.