Vestland var landets største oppdrettsfylke i 2022

Nyheter
0

Laks dominerer fullstendig.

De samlede salgsinntektene økte med 32,5 prosent fra 2021 til 2022, og skyldes en økning i gjennomsnittlig pris på laks og regnbueørret. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 106,5 milliarder kroner i 2022. Dersom vi fordeler salgsinntektene på art, ser vi at det er solgt laks for 100,8 milliarder kroner og regnbueørret for 5,1 milliarder kroner, mens salgsverdien av andre fiskearter kun utgjorde 0,5 milliarder kroner.

I tillegg til fisk ble det også solgt bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell) til en verdi av 16,9 millioner kroner, og alger (sukkertare og butare) til en verdi av 4,2 millioner kroner.

To i tet
Vestland og Nordland var de største oppdrettsfylkene for fisk i 2022, både i mengde og verdi. Totalt ble det solgt 370.000 tonn oppdrettsfisk i Vestland og 367.000 tonn oppdrettsfisk i Nordland til en verdi av henholdsvis 24,3 milliarder kroner og 24,2 milliarder kroner.

Statistikken viser at gjennomsnittlig salgspris pr. kg på laks og regnbueørret økte har økt med henholdsvis 33,9 prosent og 36,1 prosent fra 2021 til 2022. Målt i kroner var gjennomsnittlig salgspris per kg på laks 64,95 kroner, og regnbueørret på 60,48 kroner i 2022.

Mer oppdrettstorsk
Statistikken viser at produksjonen av oppdrettstorsk økte i 2022. Solgt mengde av oppdrettet torsk gikk opp fra 1.622 tonn i 2021 til 5.116 tonn i 2022.

Statistikken viser også en økning i beholdningen av levende torsk fra 2021 til 2022. Biomassen av levende torsk doblet seg fra 6.249 tonn per 31.12.2021 til 12 672 tonn per 31.12.2022. Det er dermed grunn til å forvente at produksjonen av oppdrettstorsk vil øke de neste årene, melder Fiskeridirektoratet.