Uttalelse fra Pressens Faglige Utvalg

Nyheter
1015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel med tittelen «Offentlige tilskudd for å påvirke regjeringens politikk», publisert på iLaks.no. Artikkelen omtalte næringsorganisasjonen Norske Lakseelver og det faktum at de mottar offentlige tilskudd fra Miljødirektoratet.

Klager er Norske Lakseelver som mener iLaks har brutt punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om ikke å gå lenger i titler enn det er dekning for i stoffet. Slik klager ser det, dokumenterer iLaks ingen steder i artikkelen at midlene næringsorganisasjonen søker om og mottar fra Miljødirektoratet, går til å påvirke regjeringens politikk. Klager avviser påstanden og opplyser at midlene går til mange forskjellige prosjekter, men ikke til politisk lobbyarbeid.

iLaks avviser at det ikke er dekning for tittelen, og skriver at Norske Lakseelvers representanter «møter jevnlig i Stortinget og pleier nær dialog med rikspolitikere og forvaltning». Slik iLaks ser det, misliker Norske Lakseelver å få et kritisk søkelys på seg. iLaks mener imidlertid at organisasjonen burde «fremvise regnskapene (…) for å falsifisere påstanden som fremgår av artikkelens overskrift». Det opplyses at iLaks har bedt om å få utdypet hvordan Norske Lakseelver disponerer og fordeler midlene de mottar, uten å få svar. For øvrig opplyser iLaks at klager fikk anledning til å foreslå en annen tittel, da organisasjonen tok kontakt etter publisering. Klager skal også ha hatt mulighet til å kommentere og forklare temaet, en mulighet de «har valgt å kun i beskjeden grad benytte».

Pressens Faglige Utvalg er enig med iLaks i at det tilligger pressen å stille spørsmål ved hvordan offentlige midler forvaltes, jf. kapittel 1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om pressens samfunnsrolle. En forutsetning for at pressen med rette skal kunne sette kritisk søkelys på aktuelle virksomheter og personer, er imidlertid at også de øvrige kapitlene i VVP etterleves, og at de(n) kritiserte derigjennom ytes rettferdighet.

I punkt 4.4 i VVP står det i første setning: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» Dette innebærer at alt som formidles i titler, ingresser og andre inngangselementer, skal underbygges i det øvrige publiserte.

Når iLaks i tittelen konstaterer at de offentlige tilskuddene Norske Lakseelver mottar, brukes til å påvirke regjeringens politikk, må leseren altså bli presentert for hva påstanden bygger på. Den konstaterende påstanden må sannsynliggjøres. Det kan utvalget ikke se at iLaks har gjort i den påklagede publiseringen. Derimot fremgår det i artikkelen at Norske Lakseelver avviser at offentlige tilskudd går til lobbyvirksomhet.

At redaksjonen i klagebehandlingen har vist til andre forhold som ikke fremgår av artikkelen, har heller ikke betydning for den presseetiske vurderingen her. Det relevante spørsmålet er hvorvidt opplysningene i den konkrete og påklagede publiseringen gir dekning for tittelen. Utvalget vil også minne om at selv om redaksjonen ikke er enig i eller tror på opplysningene og svarene kilden gir, så fritar heller ikke det redaksjonen fra å kontrollere og dokumentere påstandene som formidles – eller presentere med forbehold. Det er dessuten ikke den kritisertes ansvar å dokumentere for redaksjonen.

iLaks har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 28. mars 2017

Anne Weider Aasen,

Gunnar Kagge, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård
Eva Sannum, Nina Fjeldheim