Ulovlig, urapportert og uregulert: Ny bok avdekker milliardranet i Barentshavet

Nyheter
0

«Milliardranet i Barentshavet» forteller historien om hvordan russere ranet seg til torskeverdier rundt ti milliarder, fra midten av nittitallet frem til 2008. Forfatter og tidligere redaktør i Fiskeribladet, Nils Torsvik, vil med boken advare om at dette kan skje igjen.

I en bok som til tider er en vill cowboyhistorie, fortelles det i detalj om hvordan Norge klarte å stoppe dette ulovlige fisket.

– Som journalist og redaktør fulgte jeg utviklingen til selskapet til Ocean Trawlers fra slutten av nittitallet og fremover. Vi i Fiskeribladet fulgte naturligvis nyhetsutviklingen i fiskerinæringen, vi så at eierne av spesielt dette selskapet ble stadig rikere på fiskeressurser som Russland har i Barentshavet.

– Denne nye fiskerikdommen dukket altså av alle steder opp i Drøbak. Vi visste hvem to av eierne var, og den tredje eieren ble forsøkt holdt skjult, men vi mistenkte tidlig hvem dette var. Det var en mystikk, voldsom vekst og hemmeligholdt eierskap, rundt dette selskapet, Ocean Trawlers, noe som trigget oss som journalister, forteller den nå pensjonerte redaktøren, Nils Torsvik.

De siste tre årene har han jobbet med boken «Milliardranet i Barentshavet», som lanseres i disse dager.

100.000 tonn
– Senere fikk vi tilgang på opplysninger om et ulovlig russisk overfiske, i størrelsesorden 100.000 tonn årlig. Dette var i en tid da kvotene var veldig lave, så dette var også dramatisk for norske fiskere, sier forfatteren.

– I 2018 gjorde jeg et intervju med Tor Glistrup, som da hadde sluttet i Fiskeridirektoratet, om hans arbeid med å avdekke ulovligheter rundt fisket i Barentshavet. Han fortalte da at han var inne på tanken om å skrive en bok, fordi han følte at hele historien om det russiske ulovlige fisket ikke var fortalt, til tross for nyhetsartikler i media opp gjennom årene, og Brennpunkts dokumentar «Rovfiskerne» fra 2006. Han mente likevel at han selv kanskje ikke var rett person til å skrive denne dokumentaren, noe som satte meg på idéen om å gjøre det, forteller Torsvik.

Overfiske
Tor Glistrup var i 1997 den første politimann som ble ansatt i Fiskeridirektoratet for å styrke ressurskontrollen, spesielt mot landsiden i Norge, men han ble tidlig også engasjert i å drive etterretning på det russiske overfisket. Han fikk etter hvert med seg en spesialisert gruppe inspektører i «Russegruppen».

Kystvakten hadde da i flere år sett at russiske fiskefartøyer drev et ukontrollert fiske i norske farvann. Kystvakten hadde behov for analysearbeid for å avdekke omfanget av et slikt ulovlig fiske av torsk i Barentshavet. Boken forteller om det nitidige etterretnings- og analysearbeidet som ble gjort fra Fiskeridirektoratets og Kystvaktens side, fra 2002.

Siden dette ikke var norsk økonomisk fiskerikriminalitet, jobbet man for å få til et norskrussisk samarbeid for å stoppe overfisket fra russisk side. Boken beskriver i detalj, blant annet, hvordan russerne så ut til å være totalt uvitende om avvikene nordmennene fant i fangst- og leveringsrapporter.

– Norge gjorde en enorm innsats for å få russerne til å delta og ta ansvar. Det skulle vise seg å ikke bli så enkelt, forteller Nils Torsvik.

Minst ti milliarder
«Milliardranet i Barentshavet» forteller om en lang reise frem til Havnestatskontrollen som man fikk etablert i 2007. Denne er nå ratifisert av 74 land, og har langt på vei klart å stoppe problemet med landinger av ulovlig fanget fisk i vestlige markeder. Verdier fra datidens priser på torsk, tilsier at det russiske overfisket fra perioden midten av nittitallet frem til 2008 dreier om verdier for minst ti milliarder, etter dagens pris minst det dobbelte.

Nils Torsvik har intervjuet mange involverte i boken, som villig har stilt opp. Det er noen omtalte personer og selskaper som ikke har ønsket å uttale seg til forfatteren. Forfatteren har mottatt trusler om at han vil bli tatt til retten hvis disse oppfatter seg negativt omtalt i boken.

– Denne boken viser hva som kan skje igjen, med et urolig Russland, ute av styring, og i en tid med nok en gang lave torskekvoter og – sett fra norsk side – lite kontroll med det russiske fisket. Dette kan forklare den norske frykten og handlemåten i forhold til det russiske fisket i norske farvann og landing av russisk fisk i Norge i dag. Det var viktig for meg at denne historien ble fortalt grundig, til skrekk og advarsel, sier Nils Torsvik.

Åpent hav
Fenomenet ulovlig, urapportert og uregulert (UUU-) fiske oppstår når flaggstater mangler evne eller vilje til å påse at fjernfiskeflåten utøver et forskriftmessig fiske på det åpne hav og i andre lands økonomiske soner. UUU-fiske undergraver den mellomstatlige forvaltningen av de globale fiskebestandene og utgjør en alvorlig trussel mot verdensmålet om bærekraftig bruk av marine ressurser.

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er en særlig utfordring i havområder der myndighetene utøver lite overvåkning og kontroll. Fenomenet er derfor ofte å finne i fjerne områder av det åpne hav, i havområder der fiskerinasjonene har samarbeidsutfordringer eller der kyststaten mangler økonomiske ressurser til å gjennomføre effektiv overvåkning og kontroll i den økonomiske sonen.