Ubeskyttet innovasjon kan true havbruksnæringen

Nyheter
1512

Akvakulturnæringen er preget av en kollektiv pionérånd hvor rettighetene til nyvinninger i for liten grad blir sikret. Dette kan på lang sikt true norsk akvakulturnærings sterke posisjon. Strategisk arbeid med patentering kan gi motsatt effekt og bedre langsiktig avkastning på FoU.

Som om norsk havbruk ikke var innovativt nok fra før, så har skaperkraften skutt ytterligere fart i takt med at offshoreaktører har rettet ledig kapasitet, teknologi og ingeniører inn mot næringen. Økt fokus på immateriell rettigheter har fulgt med på kjøpet, ettersom offshorenæringen tradisjonelt vektlegger dette.

– I min kontakt med akvakulturnæringen sporer jeg fortsatt en merkbar og litt pussig, liten interesse for å beskytte rettigheter til oppfinnelser. Noen er faktisk helt eksplisitte på at deres oppfinnelser skal være ”fritt for alle og enhver å bruke”, sier Rikard Mikalsen patentfullmektig i Zacco og tidligere røkter i blant annet Nordlaks og Lerøy Aurora.

– Ulempen ved en slik i utgangspunktet god, kollektiv dugnadsånd er imidlertid at investeringer i teknologiutvikling blir svakt beskyttet. Da kan konkurrenter, samarbeidspartnere, og tidligere ansatte, tilby konkurrerende produkter som bygger på ditt utviklingsarbeid og investeringer, sier han.

Zacco har røtter i Norge tilbake til cirka 1870 og er i dag et av de største konsulentfirmaene innen immaterielle rettigheter i Europa. I Norge har selskapet kontorer i Stavanger, Ålesund, Sarpsborg, Kjeller/Lillestrøm, Bergen og Oslo.

Selskapet har lenge misjonert for betydningen av å beskytte innovasjon gjennom gode avtaler med forretningspartnere og bruk av registrerte IP-rettigheter (Intellectual Property) som patentbeskyttelse, designregistrering og varemerkeregistrering. Beskyttelse av en oppfinnelse gjennom patent i 20 år er en belønning fra samfunnet for å bringe noe nytt til torgs. Følgelig får man ingen patentbeskyttelse dersom ideen allerede er kjent.

Når Zacco holder presentasjoner, retter selskapet stadig oftere oppmerksomheten mot IPR (Industrial Property Rights) som en mulighet til å få fullt økonomisk utbytte av idéer og også sikre seg handlingsrom for fremtiden – sin ”freedom to operate”.

– Det kommer alltid en neste versjon av et produkt. Jobber du strategisk og planlegger for dette i markedene du er involvert i, etablerer du et solid fundament for virksomheten. Samtidig er det viktig å gjøre forundersøkelser, for å ikke risikere at andre har kommet deg i forkjøpet. Da blir innovasjonsarbeidet som å fyre for kråkene. I verste fall ender du opp i rettslige konflikter for inngrep i andres rettigheter eller må kaste inn håndkleet, sier Mikalsen.

2016 var et toppår for antall patentsøknader i Norge. Ny rekord ble satt første kvartal i år med 725 søknader mot 714 i samme periode i fjor. Utviklingen følger en internasjonal trend hvor antall patentsøknader og innvilgete patenter er i kraftig vekst, noe som aktualiserer betydningen av å sikre sin innovasjon og ”freedom to operate” gjennom et strategisk patenteringsløp.

Grafen viser en sammenligning av mottatte patentsøkader (inkludert ikke allment tilgjengelige saker) i løpet av året over de siste årene. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale PCT-søknader videreført i Norge. Kilde: Patentstyret

 

 

 

 

 

Også Nærings- og fiskeridepartementet ønsker bedre utbytte av forsknings- og utviklingssatsinger generelt. Departementet har gitt Patentstyret i oppdrag å utarbeide analyser av patentlandskapet for forskningsmiljøer. I samarbeid med Forskningsrådet og SFI Exposed har Patentstyret utarbeidet rapporten Exposed aquaculture operations.

Rapporten forelå i 2016. Den refererer også til en FN-rapporten fra 2014 som viser at Norges ledende rolle innenfor akvakultur kan bli truet av konkurranse fra IPR-bevisste nasjoner. Et globalt perspektiv basert på data fra 2015 viser at Kina står for det største antallet patentsøknader totalt sett etterfulgt av Japan, USA og Sør-Korea.

I 2015 sendte Kina fem ganger så mange søknader som alle andre land til sammen. To kinesiske universiteter dominerer landets akvakultursøknader med hovedfokus på overvåkingsteknologi og selvstyrende systemer. Norsk industri fokuserer i hovedsak på strukturelle løsninger/konstruksjoner, men rapporten karakteriserer næringen som fraværende på overvåkingssystemer, fartøydesign og styrings/selvstyringssystemer.

– Alle som kjenner næringen vet at forsknings- og utviklingsnivået er stort på alle disse områdene. Grepene som må til for å forene pionérånd og rettighetssikring er ikke store. På lengre sikt vil dette bidra til å sikre ”freedom to operate”, og gi høyere og mer langsiktig avkastning på virksomheters FoU-arbeid, sier Thor B. Mosaker, som er regiondirektør for Zacco i Norge og Tyskland.