Trafikklyssaken er nettopp en sak mot forskerne

Meninger
648

Advokatene Halfdan Mellbye og Grunde Bruland skriver i en kronikk på iLaks at saken mellom PO4 og Staten ikke dreier seg om overprøving av forskningsarbeider, men gjelder juridiske spørsmål. Tanken er visst at det er NFD som skal overprøve forskningen, og ikke advokater, dommere eller oppdrettere. De skriver at NFD har fulgt ekspertenes konklusjoner, og konsekvensen blir dermed at det etterlater et inntrykk av at det er forskerne som bestemmer lysfargen i trafikklyssystemet. Det etterlater ikke bare et inntrykk, men det er nettopp ekspertene som avgjør fargeleggingen.

Oppdretterne i PO4 må ha vært utsatt for dårlig juridisk rådgivning. Forklaringen advokatene gir på hvorfor det ikke er vitenskapen som er saksøkt, virker som forsøk på å bortforklare sakens realiteter. Saken gjelder en feilaktig ekspertvurdering basert på modeller som foregir å predikere luseindusert dødelighet for post-smolt. En prediktiv modell kan valideres ved å måle den påståtte effekten. Dette gjøres ved å måle antall voksenlaks som kommer tilbake til PO4 fra hver årsklasse smolt, og deretter evaluere om svingningene i tilbakevandringen er mer eller mindre synkrone med svingningene i modellert dødelighet. Hvis avvikene er store, er dette et sikkert tegn på at modelleringen er feil.  

Flere av saksøkers vitner godtgjorde nettopp dette: at ekspertvurderingene ikke holder mål. Et eksempel på manglende sammenheng mellom prediksjon og faktisk resultat er vist nedenfor. Den modellerte dødeligheten er hentet fra HIs beregninger[i].

Det generelle bildet er at luseindusert dødelighet har økt i perioden etter 2012. Ikke desto mindre har årsklassestyrken for Nordfjordelvene økt omtrent 50% i perioden 1992-2018. Legg merke til at 2014-årsklassen var en av de sterkeste i tidsserien, og omtrent dobbelt så tallrik som 2013-årsklassen, til tross for at dødeligheten var 19 ganger høyere i 2014. I 2018 var dødeligheten litt høyere enn i 2015 og 2016, men årsklassen ligger an til å bli en av de sterkeste i tidsserien. Dødeligheten doblet seg fra 2018 til 2019, men årsklasse 2019 kan bli den sterkeste av alle, vurdert ut fra innsiget av smålaks i 2020. Sluttresultatet for 2019-årsklassen vet vi ikke før i 2022, når mellomlaksen har kommet tilbake i 2021 og storlaksen i 2022.

Eksempelet illustrerer med all tydelighet at dette dreier seg om ufullkommen vitenskap og hovmodige eksperter som tar sjansen på å slippe unna med vissvass. Mangelen på validering av prediksjonene er vitenskapelig slurv. Årsaken til at oppdretterne i PO4 tapte i retten, var nettopp at advokatene lot være å gjøre modellverktøyet og ekspertvurderingene til hovedtema. Mer om dette kan leses her.

 

[i] Ingrid A Johnsen, Alison Harvey, Pål Næverlid Sævik, Anne D Sandvik, Ola Ugedal, Bjørn Ådlandsvik, Vidar Wennevik, Kevin A Glover, Ørjan Karlsen, Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway, ICES Journal of Marine Science, fsaa202, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202

Datavedlegget ftp://ftp.nmdc.no/nmdc/IMR/lakselusovervakning/model/EXL.zip