– Trafikkfarlige vogntog skal holdes tilbake

Nyheter
545

‑ Vi har sett et behov for å justere regelverket slik at myndighetene får utvidet retten til å holde tilbake tunge kjøretøy. Nå foreslår vi at også Statens vegvesen og tollmyndighetene, i tillegg til politiet, får en rett til å holde tilbake tunge kjøretøy. Dette kan skje uavhengig av om bot eller gebyr er godtatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er Vegdirektoratet som sender ut høringsforslaget, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslaget inneholder også en endring som klargjør hjemmelen for bruk av sikringsmidler, som for eksempel hjullås. Formålet er å effektivisere myndighetenes tilbakeholdsrett.

– Erfaringene viser at mange førere som blir ilagt bøter, ikke gjør opp for seg i ettertid, og brudd på vegtrafikklovgivningen blir derfor uten konsekvenser. Det nye forslaget vil bidra til å rette på dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I forslaget heter det at hvis en motorvognkjører ilegges eller antas å ville ilegges straff eller gebyr for overtredelse av bestemmelser etter vegtrafikkloven, kan politiet, Statens vegvesen og tollmyndigheter holde tilbake kjøretøy inntil bot, gebyr og eventuelle omkostninger er betalt.
Kjøretøy skal holdes tilbake når aktuelle myndigheter ser det nødvendig, for å sikre betaling.