Tommelen ned for Losna og Averøy: «Er ment å ligge på land, men likevel har en særskilt nær tilknytning til sjø»

Nyheter
0

Nærings- og fiskeridepartementet omgjør ikke vedtaket om å inndra konsesjon for milliardprosjekt innen landbasert oppdrett.

«Departementet har vurdert omgjøringsbegjæringen, men ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket av 25. februar 2021, og vi viser i all hovedsak til dette», heter det i brevet som er poststemplet 10. mai.

Gründer Geir Nordahl-Pedersens advokater i PWC argumenterte i sin klage for grove saksbehandlingsfeil og fremhevet dessuten Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft for vedtaket der det planlagte oppdrettsanlegget på Losna i Solund kommune fikk inndradd sin konsesjon om oppdrett på land.

Nordahl-Pedersen har langt fremskredne planer om identiske anlegg på Averøy og i Øygarden, gitt at departementet vil omgjøre sitt vedtak.

Les også: – Det kan ikke være slik at vi ikke får lov å gjøre det fordi det er for bra

Geir Nordahl-Pedersen. Foto: Aslak Berge

På land
«Premisset for Losnas anførsel om «grove saksbehandlingsfeil» ser ut til å være at
departementets retningslinjer for landbasert akvakultur av 4. juli 20191 medførte endringer i gjeldende rett. Departementet er usikker på hva Losna her mener med «saksbehandlingsfeil», men vi legger til grunn at Losna mener retningslinjene innebar en endring i hvordan begrepet «på land» skal forstås, og at en slik endring ikke kan gjøres gjeldende i behandlingen av søknaden til selskapet. Et slikt syn på retningslinjene ble også gjort gjeldende av klager i møtet med departementet 3. mars 2021 og i etterfølgende e-post, der det ble anført at det ville stride mot Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft å gjøre retningslinjene gjeldende overfor Losna. Det fremstår imidlertid noe uklart for departementet om også dette er ment anført som et grunnlag for omgjøring, da disse påstandene ikke fremgår av PwCs etterfølgende begjæring om omgjøring av 8. mars 2021″, fremgår det av brevet signert ekspedisjonssjef Yngve Torgersen og avdelingsdirektør Kjersti Vartdal.

Les også: – Jeg mener alt taler for å godkjenne anlegget som et landbasert anlegg

«Grunnloven § 97 forbyr å gi lover tilbakevirkende kraft. Forbudet er begrunnet i allmenne
rettferds- og rettssikkerhetshensyn og tar sikte på å sikre forutberegnelighet og beskytte mot overgrep og vilkårlighet. Etter sikker rettspraksis forbyr Grunnloven §97 ikke bare at nye lover knytter nye byrder eller andre ufordelaktige rettsvirkninger – som for eksempel straff, skatt eller erstatningsplikt – til eldre handlinger, unnlatelser eller begivenheter. I en viss utstrekning beskytter bestemmelsen også mot at det ved nye lover blir gjort inngrep i
bestående rettigheter, se eksempelvis Skoghøy (LoR 2011/5).»

«Departementet kan ikke se at Losna Seafood hadde etablert noen rettslig beskyttet posisjon vernet av Grl. § 97 på tidspunktet der retningslinjene ble publisert. På det tidspunktet forelå kun en søknad fra Losna Seafood, og en søknad om tillatelse til å drive akvakultur kan klart nok ikke etablere en beskyttet rettsposisjon i Grl. § 97 sin forstand», fremgår det av brevet.

Gjeldende rett
«Men selv om det skulle legges til grunn at det forelå en slik beskyttet rett, innebar
retningslinjene uansett ikke noen endringer i gjeldende rett. Retningslinjene datert 4. juli
2019 ble fastsatt av departementet for å sikre likebehandling på nasjonalt nivå ved tildeling
av tillatelser til akvakultur på land. Retningslinjene skulle klargjøre gjeldende rett, men ikke i seg selv endre rettstilstanden. Dette mener vi kommer klart frem i retningslinjene, hvor det blant annet på s. 3 står at innholdet i dokumentet «presiserer anvendelsesområdet for laksetildelingsforskriften kapittel 5a».

At retningslinjene utelukkende var ment som en presisering av gjeldende rett, fremgår også tydelig av retningslinjenes redegjørelse for innholdet i begrepet «på land» jf.
laksetildelingsforskriften § 28d. Her vises det tydelig at ethvert bidrag til forståelsen av dette begrepet følger av en naturlig språklig forståelse av laksetildelingsforskriftens ordlyd og av sammenhengen i forskriften. Dette viser at retningslinjene ikke ga begrepet «på land» et nytt og annet innhold, og således at retningslinjene ikke innebar noen endring i gjeldende rett.»

ILLUSTRASJON: Losna Seafood

Motsetning
«Laksetildelingsforskriften gjør et tydelig skille mellom «på land» og «i sjø», og det er store
forskjeller i rammebetingelsene for disse tillatelsestypene. Tillatelser til akvakultur på land
tildeles vederlagsfritt og uten antallsbegrensning, og det er ingen begrensning på hvor mye
biomasse som kan tilkjennes. Dette står i motsetning til systemet for kommersielle
akvakulturtillatelser i sjø, som er et knapphetsgode som tildeles i tildelingsrunder med
vederlag opp mot 170 millioner per tillatelse.

I motsetning til ordinære kommersielle akvakulturtillatelser omfattes ikke landbasert
akvakultur av kapasitetsjusteringene innenfor trafikklyssystemet. Dersom et akvakulturanlegg er ment å ligge på land, men likevel har en særskilt nær tilknytning til sjø, vil dette kunne påvirke sjøbaserte oppdrettsanlegg sine rammebetingelser innenfor trafikklyssystemet. I slike tilfeller vil ikke vederlagsfrie tillatelser uten antallbegrensning forsvares overfor aktører som har kjøpt ordinære, antallbegrensede matfisktillatelser. En nær tilknytning til sjø vil også innebære en økt sannsynlighet for påvirkning på omkringliggende marine miljø og økosystemer. Det har heller aldri vært intensjonen bak tillatelsesordningen at et anlegg kan anses «på land» når anlegget i realiteten har mest til felles med, og i stor grad påvirker det omkringliggende miljø, på samme måte som et anlegg «i sjø».

Som det fremgår ovenfor innebar retningslinjene en presisering, men ingen endring av,
gjeldende rett. Det er derfor ikke riktig når klager anfører at retningslinjene medførte at en
bestemt teknologi ble utelukket, grove saksbehandlingsfeil eller feil i rettanvendelsen. Da
retningslinjene ikke innebar noen endring av gjeldende rett, medførte ikke fastsettelsen av
disse tilbakevirkende kraft, og Grl. § 97 kommer ikke til anvendelse», konkluderer departementet i sitt brev.

Geir Nordahl-Pedersen er naturligvis skuffet etter Nærings- og fiskeridepartementets vedtak.

– Etter å ha holdt på med dette i nesten seks år og gått gjennom stegene i klagebehandlingen så er det varierende argumenter hver gang. Hva har trafikklyssystemet å gjøre etter tildelingsforskriften i Stortingsmelding 16 og laksetildelingsforskriften? Her får en et anlegg som er 100 prosent lusefritt, sier han oppgitt.

– Fiskeriministeren og departementet kommer med nye begrunnelser og de har ikke greid å svare på hvorfor anlegget vårt ikke er på land. Det synes vi er alvorlig. Og det har de brukt ett år på, sier Nordahl-Pedersen.