Tombre styrker egenkapitalen med 110 millioner kroner, og ruster seg for nyinvesteringer

Nyheter
361

«Konsernets økonomiske stilling er god. Likviditeten er tilfredsstillende. Framtidsutsiktene for konsernet er gode».

Det er den nøkterne fremstillingen styret gir i årsberetningen til Tombre Fiskeanlegg. Oppdretteren i Eikelandsosen, like sørøst for Bergen, fokuserte på å bygge egenkapital i fjor. Nettoresultatet, på 110 millioner kroner, ble i sin helhet pløyd tilbake i driften.

Den bokførte egenkapitalen var ved årsskiftet 579,8 millioner kroner. Det utgjør 50,4 prosent av konsernets balanse.

Ifølge selskapets kontanstrømoversikt var netto kontantstrøm fra investeringer -16,2 millioner kroner i fjor.

«Selskapet følger Mattilsynets retningslinjer for bekjemepelse av lakselus, og har i perioden 1. april til 30. september lagt til grunn 0,1 som styringsmål. Dette er 5x lavere enn regelverket. Dette har gitt selskapet anledning til å kvalifisere for kjøp av 25 MTB tonn etter unntaksregelen i Lakselusforskriften,» heter det videre i årsrapporten.

I Tombre-konsernet inngår Tombre Fiskeanlegg og datterselskapene Fjord Drift, Drageid Laks, Tombre Fjordfarm og Quatro Laks. Virksomheten består av produksjon av settefisk i Skogseidvatnet og matfisk i kommunene Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden og Høyanger.

Tombre-konsernet er heleid av holdingselskapet Tombre Anno 1786, kontrollert av Håkon Tombre.

iLaks har kontaktet Håkon Tombre for en kommentar til 2019-resultatet.

Tombre Fiskeanlegg konsern 2019 2018 Endring
Omsetning 539,5 502,2 7,4 %
Driftsresultat 137,1 141,6 -3,2 %
Resultat før skatt 143,0 142,3 0,5 %
       
Driftsmargin 25,4 % 28,2 %  
       
Alle tall i millioner kroner