Sunsea-sjefen saksøkt for millionbeløp av israelsk lakseimportør

Nyheter
901

Mer trøbbel for Sunsea-sjef Edgar Ove Sandanger.

I februar ble Edgar Ove Sandanger dømt av tingretten til å betale Norway Royal Salmon en erstatning på 4,4 millioner kroner for laks som var solgt uten oppgjør. Det var etter at Sunsea Seafood gikk konkurs i april i 2018, at NRS saksøkte Sunsea Seafood, samt Sandanger og en tidligere ansatt, som de mente var solidarisk ansvarlig for å dekke tapet NRS var blitt påført etter konkursen.

Den ansatte ble for øvrig frikjent, mens Sandanger anket dommen fra tingretten. Anken ble forkastet av Frostating lagmannsrett. Saken har senere også blitt anket til Høyesterett. 

Mottok bare halvparten av leveransen
Men nå kan iLaks melde at Edgar Ove Sandanger på nytt er blitt saksøkt.

Det israelske selskapet Eve Reshatot (heretter EVE), som blant annet driver med lakseimport, har saksøkt Sandanger med krav om erstatning for forskuddsbetaling etter manglende leveranse av fisk. Det viser sluttinnleggene som iLaks har fått tilgang på. Hovedforhandlingene er berammet til 21. januar i Sunnmøre tingrett.

Christian Garmann. FOTO: Advokatfirmaet Engelsen

Ifølge sluttinnlegget fra advokat Christian Garmann i advokatfirmaet Engelsen, som representerer EVE, er det nedlagt påstand om at Sandanger dømmes til å betale EVE 1,2 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter fra 22.05.2017. Det er også nedlagt påstand om at Sandanger dømmes til å betale 80.000 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter fra 15.10.2018. Hjemmel for erstatningsgrunnlaget er vilkårene for styreansvar etter aksjeloven § 17-1.

Ifølge sluttinnlegget til Garmann bestilte det israelske selskapet 26 tonn laks fra Sunsea Seafood i mai 2017. Totalt 2.522.000 kroner ble forskuddsbetalt på leveransen.

«Leveringstidspunkt var juni 2017, men først i juli 2017 blir halvparten av bestillingen levert til en verdi av kr 1 302 055,25. Det resterende ble aldri levert», heter det i sluttinnlegget fra Garmann.

Mener Sandanger burde visst om alvorlig situasjon
Garmann viser til da bestilling og forskuddsbetaling skjedde, var Sunsea Seafood i realiteten insolvent.

«Selv om regnskapene viser en betydelig positiv egenkapital, var dette ikke reelt, og Sandanger måtte være klar over dette. For å kunne levere, måtte Sunsea Seafood ta av fisk som tilhørte Norway Royal Salmon ASA og som ikke skulle leveres ut uten at den var betalt. Sunsea Seafood betalte ikke fisken», skriver Garmann.

Garmann skriver videre at det var produksjonsselskapet Sunsea som produserte fisken som Sunsea Seafood leverte til EVE.

«Dette selskapet hadde store økonomiske problemer i tillegg til varsler om stengingspålegg fra Mattilsynet, noe som også resulterte i stenging i august 2017.»

Det påpekes fra Garmanns side at Sandanger var styreleder og daglig leder, samt hovedaksjonær i Sunsea Seafood. I tillegg var Sandanger ifølge Garmann også styreleder/daglig leder/hovedeier (delvis indirekte) i eiendomsselskapet Sunnmøre Eiendom Moltu og i produksjonsselskapet Sunsea.

«Det anføres at Edgar Ove Sandanger måtte være kjent med den alvorlige situasjonen i selskapene og at forskuddsbetalingen innebar en betydelig risiko for EVE. Dersom han ikke var kjent med situasjonen, vil det være å anse som uaktsomt. EVE ble aldri informert om situasjonen og risikoen de ble utsatt for», skriver Garmann.

Hevder saken ble trenert
I sluttinnlegget fra Garmann hevdes det videre at Sandanger har fremsatt «en rekke grunnløse påstander om hvorfor leveringen ikke har skjedd.»

«Det anføres at dette ikke har hatt noen annen hensikt enn å trenere saken. På grunn av at Edgar Ove Sandanger på uforsvarlig grunnlag bestred kravet fra Eve Reshatot Ltd., ble Eve Reshatot Ltd. påført betydelige kostnader til advokatbistand», skriver Garmann.

iLaks har kontaktet avdvokat Garmann for en kommentar. Han skriver i en e-post at sluttinnlegget oppsummerer saken greit.

– Jeg har i utgangspunktet ikke så mye å legge til, skriver Garmann.

Bestrider
Bjarte Aambø i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz representerer Edgar Ove Sandanger. Aambø har lagt ned påstand om at Sandanger frifinnes, og at EVE dømmes til å erstatte Sandangers sakskostnader.

Aambø anfører at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag etter aksjeloven § 17.

Aambø mener det ikke er grunnlag for en anførsel om at Sunsea Seafood drev for kreditors regning ved forskuddsbetalingen i mai 2017. Han understreker også at avtalen om kjøp av fisk var inngått med Sunsea Seafood, og ikke produksjonsselskapet Sunsea.

Ifølge Aambø hadde Sunsea Seafood en egenkapital på ni millioner kroner per 31.12. 2016, og 8,9 millioner kroner per 01.07.2017.

«Det er enighet mellom partene om at regnskapene viste positiv egenkapital. Følgelig anføres at selskapets økonomi var god og at det ikke er grunnlag for en anførsel om at selskapet drev for kreditors regning», skriver Aambø.

Aambø bestrider videre at Sunsea Seafood måtte ta av fisk man ikke eide for å oppfylle forpliktelsene ovenfor EVE.

Vedrørende EVEs anføring om at det skal ha vært varsler om stengingspålegg fra Mattilsynet til produksjonsselskapet Sunsea på det tidspunkt avtalen med EVE ble inngått, skriver Aambø:

«Anførselen fremstår udokumentert, uten grunnlag de faktiske forhold og bestrides fullt ut.»

Det bestrides også at Sandanger uaktsomt har bestridt krav om tilbakebetaling av forskuddsbetalingen fra EVE.

Bjarte Aambø. FOTO: Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

«EVE har tatt en bevisst risiko»
«Videre anføres det fra Sandangers side at EVE har tatt en bevisst risiko ved å foreta forskuddsbetaling og denne risiko er EVE selv ansvarlig for», skriver Aambø i sluttinnlegget.

Ordrebekreftelsen datert 22.05.2017 viser at all fisk skulle forskuddsbetales, ifølge Aambø.

«Forskuddsbetaling er vanlig innenfor bransjen og det er EVE som selv har valgt å ta en risiko ved å gi en usikret kreditt. Det fremheves at det var EVE som selv valgte betalingsform. Dette har betydning for spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag mot Sandanger, idet uaktsomhetsvurderingen må holdes opp mot den risiko EVE valgte å foreta», skriver Aambø.

Aambø mener også at erstatning av saksomkostninger, der EVE skal ha blitt påført kostnader på 80.000 kroner, fremstår som udokumentert.

Avslutningsvis i sluttinnlegget legger Aambø til at årsaken til at Sunsea Seafood ikke fikk levert siste del av avtalt leveranse ikke var på grunn av selskapets økonomi, men uforutsette hendelser høsten 2017.

«Sandanger kan ikke under noen omstendighet være personlig ansvarlig for forhold relatert til vedtak truffet av Mattilsynet i juli 2017 og det anføres etter dette at det ikke foreligger nødvendig årsakssammenheng», skriver Aambø til slutt.

iLaks har kontaktet Edgar Ove Sandanger, som henviser til sin advokat. Aambø sier dette om saken til iLaks:

– Jeg har ingen ytterligere merknader utover å vise til det som står i sluttinnlegget vårt og at man fra denne siden anfører at søksmålet er grunnløst. Det er ikke dokumentert at selskapet var insolvent på det tidspunkt avtalen med EVE ble inngått og Sandanger kan ikke under noen omstendighet bebreides for det som har funnet sted.