Storfangst for NRS

Nyheter
3895

Kapret 7,68 utviklingskonsesjoner for nytt offshore-prosjekt.

Fiskeridirektorat tildelte fredag til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn Maksimal tillatt biomasse) for utvikling av Arctic Offshore Farming.

Tillatelsene er en anerkjennelse av en lang og god utviklingsprosess hvor Norway Royal Salmon (NRS), Aker og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Anlegget vil gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk, skriver NRS i en børsmelding.

Det er lagt ned en omfattende innsats for å utvikle dette konseptet. Samtidig har det vært en åpen, positiv og konstruktiv dialog med Fiskeridirektoratet for å justere konseptet innenfor de rammebetingelser som var akseptable for partene.

Opprinnelig konsept ville blitt etablert i åpent hav og hadde behov for fire enheter og 15 tillatelser. I det justerte konseptet er det foreslått å benytte en lokalitet i fjordmunningen med to enheter og tilhørende 7,68 stykkk utviklingstillatelser. Ettersom prosjektet er nedskalert til om lag halvparten av opprinnelig søknad om utviklingstillatelser og kapitalbehovet er betydelig redusert, har Aker valgt ikke å være med videre inn i pilot- og realiseringsfasen. Aker Solutions er med videre som teknologi- og samarbeidspartner.

Anlegget vil ligge betydelig mer eksponert enn dagens lokaliteter. Samtidig er andre miljøforhold på slike lokaliteter svært attraktive for laksen med god vannutskiftning som vil sikre god fiskevelferd, tilvekst og miljømessig bærekraft.

NRS jobber mot et mål om første utsett av fisk i løpet av sommeren 2020. Den industrielle ambisjonen er å kombinere kunnskap fra oppdrettsnæringen med offshore kompetanse for å utvikle fremtidens havbruksnæring og med det sikre fremtidig bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring.