Statsforvalteren vurderer å trekke tilbake utslippstillatelse for Mowi-lokalitet

Nyheter
0

Statsforvalteren i Nordland har varslet Mowi om at utslippstillatelsen for lokaliteten Kjølsøyvær i Rødøy kan bli trukket tilbake. Statsforvalteren i Nordland er svært kritisk til at Nordland fylkeskommune har gitt selskapet ja.

Statsforvalteren i Nordland ga opprinnelig tillatelse til etablering av lokaliteten etter forurensingsloven. Samtidig ble Nordland fylkeskommune frarådet å la Mowi etablere seg i området.

Bakgrunnen er blant annet at dette er et viktig beiteområde for hekkende sjøfugl i nærliggende naturreservater.

«Når vår fraråding ikke er tatt hensyn til, er vår egen tillatelse etter forurensingsloven ugyldig,» skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Har brutt med normal praksis
Det er fylkeskommunen som akvakulturmyndighet som vurderer om en tillatelse er miljømessig forsvarlig. Statsforvalteren har på sin side en viktig rolle som høringsinstans og fagmyndighet.

I dette tilfellet er Statsforvalteren forurensningsmyndighet.

Vanlig praksis er at akvakulturmyndigheten forholder seg til faglige anbefalinger fra Statsforvalteren.

«Likevel har Nordland fylkeskommune sett bort fra våre uttalelser i denne saken, både frarådingen og opprettholdelsen av denne. De har heller ikke begrunnet avgjørelsen sin faglig etter naturmangfoldloven,» heter det i meldingen.

Må gjøre om vedtak
«Når Nordland fylkeskommune ikke har fulgt vanlig praksis i denne saken, gjør dette at Statsforvalteren i Nordland har lagt for lite vekt på hensynet til naturmangfold i vår opprinnelige tillatelse.

Slik vi ser det har fylkeskommunen en manglende forståelse for hvordan arbeidsfordelingen i saker etter akvakulturloven er ment å være.

Vårt vedtak fra 6. mars 2019 inneholder ikke de nødvendige vurderinger.»

Utførte kartlegging
«Statsforvalteren er fornøyd med at Mowi fulgte vår anbefaling om å gjøre en kartlegging av sjøfuglbestanden ved Kjølsøyvær. Dette til tross for at Nordland fylkeskommune unnlot å pålegge selskapet dette. Kartleggingen bekreftet at området er mye brukt av sjøfugl,» skriver Statsforvalteren i Nordland videre.

Mowi har nå seks uker på seg til å svare på varselet om tilbaketrekking.