Solgte frossenlaks som ikke egnet seg for konsum

Nyheter
0

Gransking avdekket regelbrudd.

Måsøval har siden juni 2021 eid 65 prosent av Pure Norwegian Seafood (PNS), et slakteri og salgsselskap på Averøy. Måsøval har vært leverandør til PNS gjennom kjøp av slakteritjenester og salg av fisk gjennom PNS. Måsøval, som leverandør til PNS, fattet mistanke om uregelmessigheter hos PNS den 20. oktober 2023.

Forutgående myndighetsinspeksjoner, kontroller og revisjoner hadde ikke avdekket forholdene. Via Måsøvals styrerepresentanter i PNS, ble det straks tatt grep gjennom styreinstruks om fullstendig stans av den uregelmessige aktiviteten, fryselager ble forseglet og berørte produkter tilbakekalt. Det ble innen kort tid foretatt organisatoriske grep, og innført nye og forsterkede rutiner på PNS. EY ble så engasjert for å gjennomføre en uavhengig og grundig gransking, skriver Måsøval i en pressemelding.

Skulle vært destruert
Mattilsynet ble varslet i starten av november og dialog med tilsynet er opprettholdt underveis i granskningen. Granskningen er nå avsluttet og resultatene er overlevert Mattilsynet for deres eventuelle videre undersøkelser. Granskningen viser i korte trekk at PNS over flere år har latt bestemte kunder kjøpe frossen laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for humant konsum, herunder fisk som etter norsk regelverk skulle vært ensilert/destruert (utkastfisk) eller skulle vært feilrettet før eksport (produksjonsfisk).

Granskningen anslår at denne omsetningen av fisk som etter regelverket ikke er egnet for humant konsum utgjorde i underkant av en prosent av det totale volumet av fisk og om lag 0,5 prosent av inntektene til PNS de siste tre år.

Måsøval har som leverandør til PNS ikke hatt noen gevinst eller tatt del i annen fortjeneste knyttet til disse aktivitetene i PNS, opplyser selskapet.

De ovennevnte aktivitetene ble stanset i oktober 2023. Det er etter granskning og øvrige undersøkelser til nå ikke mottatt noen indikasjoner om at de uregelmessig omsatte produktene har påvirket helsen til folk.

Videre undersøkelser
De avdekkede forhold i PNS har ingen direkte innvirkning på Måsøval, de har en marginal finansiell effekt for konsernet. Slik Måsøval vurderer konsekvensene utover dette, vil de primært være knyttet til eventuelle offentlige sanksjoner som vil kunne ramme PNS.

Les også: Pure Norwegian Seafood: – Granskingen avdekker systematisk og skjult salg av laks

Av respekt for myndighetenes videre undersøkelser, vil både PNS og Måsøval måtte være tilbakeholden med nærmere detaljer utover det som nå opplyses.

For Måsøval er dette en alvorlig og skuffende sak, både som aksjeeier og leverandør. Måsøval og PNS vil først prioritere dialog med og tilrettelegging for myndighetenes videre undersøkelser, men Måsøval vil dernest også vurdere egne privatrettslige rettigheter vedrørende avtalemessige og eventuelt erstatningsmessige forhold. Samtidig er det viktig for Måsøval, som ansvarlig eier, å ivareta PNS, dets kunder og ikke minst de ansatte best mulig i denne vanskelige situasjonen. Produksjonsmedarbeiderne i PNS har tross granskningen, de organisatoriske endringene og nye rutiner og krav, levert hver eneste dag, heter det i meldingen.