Smøla produserer 300.000 kWh per år med biogass fra fiskeslam

Nyheter
2751

Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg (SKS) har i flere år arbeidet med FoU-prosjekter for å redusere utslippene til sjøen fra smoltanlegget på Smøla.

– Vi ønsker å se helheten i rensingen, sier prosjektleder Ingolf Lie. – Vi vil ikke bare samle opp slammet for så å bruke mye energi for å frakte det over lange avstander for eventuelt å brenne det verdifulle avfallet eller deponere det. Vi vil redusere utslippene til sjøen og utnytte avfallet som en ressurs lokalt.

Reaktor
– Etter flere lovende FoU-prosjekter i mindre skala sammen med ledende FoU-institusjoner startet vi for to år siden byggingen av en biogassreaktor her på anlegget i Aunvågen sammen med Sterner. Prosjektet er organisert som et IFU-prosjekt (industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt), støttet av Innovasjon Norge, sier Lie.

Prosjektleder Ingolf Lie i Nekton og Nataliia Nikolaieva i Sterner.

Slam fra settefiskanlegg inneholder en rekke kjemiske komponenter som er av interesse og har betydning for anvendelse. Utslipp av fortynnet slamholdig vann med rørledning til en god resipient kan være klimamessig gunstig sammenlignet med lagring og transport til et sentralt biogassanlegg.

Rense
– Dersom vi lykkes, og nå ser det både lovende og stabilt ut, vil biogassanlegget oppfylle vilkårene for å rense avløpet vårt også ved en økning av produksjonen opp til fem millioner smolt årlig, sier Lie.

På det beste kan anlegget ta unna 300 kg slam (100 prosent tørrstoff) i døgnet.

– Anlegget har til nå vært oppe i en kapasitet på 160 kilo i døgnet, og med modifikasjoner prosessmessig som nå gjøres regner vi å kunne nå målet om å ta unna 300 kilo i døgnet.

ABR reaktoren drives kontinuerlig, og når biogass og biorest tappes ut fylles det på med nytt slam. Prosessen går automatisk og krever lite bemanning. Siden dette er et FoU-prosjekt, er det nødvendig å ta mange prøver og analyser. Resultater sendes til Sterner som følger nøye med i utviklingen av anlegget. Prosessingeniør Natalia Nikolaieva fra Sterner er ofte på Smøla for å følge opp utviklingsprosjektet.

Nataliia Nikolaieva i biogasscontaineren.

Samle opp
Biogassanlegget vil ikke bare løse utslipps- og energiutfordringene for settefiskanlegget. Reaktoren vil inngå som en viktig del i flere av prosjektene og selskapene som klekkeriet samarbeider med. Nekton Havbruk som produserer postsmolt i en FoU-konsesjon, vil på sikt samle opp avfallet og produsere biogass. Pure Farming, som har søkt seks utviklingskonsesjoner under konseptet WFF (Welfare Fish Farming), vil benytte biogassteknologien i sitt energinøytrale konsept med full kontroll med lakselus.

Prinsippet bak produksjon av biogass (metan) er anaerob omsetning av organisk materiale ved hjelp av anaerobe bakteriekulturer. Prosessen foregår i oksygenfritt miljø. I tillegg til biogass (metan) dannes også en biorest, som er et materiale som inneholder næringsstoffer og som gjør det anvendbart som jordforbedringsmiddel eller substrat for gjødselprodukter. Foreløpig slippes dette ut i resipienten. Biogass kan anvendes som erstatning for fossilt drivstoff.

– Når vi fôrer maksimalt her på anlegget og får maksimal slamproduksjon, skal reaktoren gi opp mot 7 m3 biogass per time, med et metan innhold på helt opptil 70 prosent. Dette tilsvarer en energiproduksjon på rundt 45 kWh per time, mellom 300.000 og 4000.000 kWh per år. Her på anlegget vil vi på sikt bytte ut diesel til oppvarming av vann, med biogassdrift, forteller Lie.