– Sjømat sentralt i ny havstrategi

Nyheter
562

Regjeringen har varslet egen havstrategi i løpet av våren 2017. Statsminister Erna Solberg har slått fast at mulighetene som ligger i havet skal skape nye, trygge arbeidsplasser, og at sjømat er en viktig del av løsningen.

– I vårt innspill til regjeringen peker vi på den historiske betydningen torskefiskeriene og handelen med sjømat har hatt for kysten og norsk økonomi. I nyere tid har sild og makrell samt oppdrett av laks og ørret bidratt med høy aktivitet og store verdier, og i tillegg ser man at leverandørbedriftene nå eksporterer både kunnskap og verdensledende teknologi. I dag er norsk fisk er etterspurt over hele verden og de fleste land har underdekning av egenprodusert sjømat. I dette bildet har Norge både en viktig rolle å spille for mattilførselen samtidig som sjømatsektorene har et stort potensial for verdiskaping og vekst, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Last ned: Brev til Nærings- og fiskeridepartementet: Innspill til havstrategien

Sjømat Norge peker på flere forhold som er viktige å prioritere i regjeringens arbeid med havstrategien. Tema er markedsadgang og handelsavtaler, regelverk som styrker innovasjon og konkurransekraft, en stram finanspolitikk, understøtting av sjømatnæringen også fordi den står for et mattilførsel med lavt karbonfotavtrykk, mer forskning på havets bestander og utvikling av bioøkonomien særlig basert på marine ressurser.

Forvaltningen av landets største fornybare næring kan også bli langt bedre og mer effektiv, mener Sjømat Norge:

– Vi understreker særlig behovet for en mer kunnskapsbasert, effektiv og enklere forvaltning. På en del områder er det offentlige forvaltningsansvaret fragmentert og skaper unødvendig lang saksbehandlingstid – og til og med hindere for utvikling av næringen. Vi mener også at kunnskapsinnhentingen i større grad må konkurranseutsettes slik at flere fagmiljøer kan utarbeide selvstendige utredninger, sier Ystmark.

Sjømat Norge legger fram flere punktlister med forslag innen områdene forvaltning, bioøkonomi, fiskeriene, fiskeindustrien og havbruk.

– Regjeringen skal ha honnør for at man tar på alvor de mulighetene som ligger i havet og legger opp til en overordnet nasjonal strategi. Skal de politiske målene spille sammen med den offentlige forvaltningen, forskningen og næringen, må det legges noen lange linjer og en retning som man kan være omforent om og dermed samle ressursene om å realisere, sier Ystmark.