Sjømat Norge fraråder tidsbegrensning på oppdrettstillatelser

Nyheter
0

Bransjeorganisasjonen mener at en tidsbegrensning for akvakulturtillatelser, slik det har blitt tatt til orde for, vil skape unødvendig usikkerhet i havbruksnæringen.

Sjømat Norge kommenterer diskusjonene knyttet til tidsbegrensning på oppdrettstillatelser, i kjølvannet av Havbruksutvalgets rapport. Utredningen av rapporten er på høring, med frist for innspill 2. januar.

Rapporten og høringsinnspillene vil tas med i vurderingen når regjeringen starter arbeidet med en ny havbruksmelding, neste år.

– Vårt korte svar er at vi er enige med Havbruksutvalget om at tidsbegrensning på havbrukstillatelser ikke bør innføres. Når vi nå ser det foreslått vil vi flagge at vi tror ikke det vil være et klokt element å innføre, verken for eksisterende eller nye selskapstillatelser for laks og ørret, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

«Åpenbare juridiske betenkeligheter»
Grøttum begrunner dette med at en eventuell reguleringsrente (grunnrente) allerede tas ut gjennom auksjoner, produksjonsavgift og grunnrenteskatt.

For det andre er forutsigbare rammevilkår, som sikrer langsiktige investeringer, avgjørende for utvikling og innovasjon i en moden og integrert verdikjede. For det tredje er det en forventing om videreutvikling av havbruksnæringen gjennom betydelige investeringer i innovasjon og grønn miljøteknologi.

Sjømat Norge skriver at myndighetene har gjennomført betydelige endringer som har skapt stor uforutsigbarhet for næringen, med innføring av en høy grunnrenteskatt og en skjerpet formuesskatt på norsk eierskap som omfatter nesten alle norske havbruksselskap.

Organisasjonen mener at det er åpenbare juridiske betenkeligheter ved å innføre tidsbegrensninger med tilbakevirkende kraft for eksisterende tillatelser.

– Det er ikke til å stikke under stol at tidsbegrensning på selskapstillatelser vil skape usikkerhet for investorer og tilgang på risikokapital som er nødvendig for videreutvikling av denne viktige næringen. Vi opplevde at usikkerheten som kom i kjølvannet av grunnrenteskatten har satt mye av utviklingen på vent, særlig i leverandørleddet, sier Grøttum.

Ville betydd ekspropriasjon
Havbruksutvalget kom ikke med et forslag om tidsbegrensing på tillatelser for laks, men åpnet opp for å ha det på andre arter. I høringssvarene sier blant annet Fylkestinget i Finnmark at tidsbegrensning bør vurderes på samtlige arter.

Det ville i så fall ha betydd ekspropriasjon av tildelte rettigheter som næringens utøvere har betalt for, og komme i tillegg til de allerede innførte grunnrenteskattene. Innføring av tidsbegrensning på nye tillatelser reiser også betydelige utfordringer med hensyn til forutsigbarhet for næringen, og hvordan dette skal praktiseres, skriver Sjømat Norge i sitt høringssvar.