Sinkaberg-Hansen: – Mattilsynet har ikke hjemmel til å kreve forsert utslakting

Nyheter
842

Det hevder Sinkaberg-Hansen via sin advokat Grunde Bruland i Wikborg Rein.

Advokatene hevder dette i et brev som er datert 15. september der advokaten argumenterer for at Sinkaberg-Hansen ikke kan ilegges en tvangsmulkt på cirka en million kroner.

Dersom Wikborg Rein har rett, har Mattilsynet et problem.

Både i 2013 og 2014 har Mattilsynet gjort en rekke vedtak om utslakting. I vinter sa Mattilsynet i fra om at dersom lakselussituasjonen ble anstrengt, kunne det bli fattet vedtak der anker ikke ble gitt oppsettende virkning. Det vil si at vedtak måtte etterleves selv om saken ble anket.

LES OGSÅ: KRAFTIGE ANKLAGER MOT SINKABERG-HANSEN

IKKE HJEMMEL
Wikborg Rein mener imidlertid at Mattilsynet mangler hjemmel for å fatte vedtak om forsert slakting for Sinkaberg-Hansen:

-Det er soneforskriftens paragraf 7 som utgjør den påberopte hjemmel for pålegg. Denne bestemmelsen pålegger innehavere av akvakulturanlegg å gjennomføre «behandling mot lakselus» dersom tiltaksgrensen overskrides. Paragraf 7 inneholder ikke hjemmel til å pålegge forsert utslakting, og Mattilsynet har derfor ilagt et pålegg som hjemmelsgrunnlaget ikke gir grunnlag for, skriver advokaten.

 MÅ IKKE VIRKE?
Advokat Grunde Bruland angriper også soneforskriften. Han mener at denne ikke gir noe krav om at lusebehandling faktisk skal virke.

-I motsetning til den nasjonale luseforskriften (som har en maksgrense for lus) opererer soneforskriften med en tiltaksgrensen. Verken «Vedtaket» eller paragraf 7 pålegger derfor oppdrettsselskapet noe resultatansvar for behandlingen. Dersom man gjennomfører behandling (eventuelt med forsert utslakting) har man altså oppfylt pålegget, og det er ikke grunnlag for å kunne ilegge tvangsmulkt, skriver advokaten.

Bruland hevder vider at Mattilsynet ikke kan gi dagbøter, men bare per uke. Han argumenterer med at selskapsnavnet er galt (Sinkaberg-Hansen AS Slakting) og at lokaliteten er en samdrift med AS Aqua der Sinkaberg-Hansen har 80 prosent.

-Mattilsynet har derfor ikke hjemmel til å pålegge tvangsmulkt av denne størrelsen, og vedtaket er også av denne grunnen ugyldig, skriver advokaten.

 HAR KRAV
Spesialrådgiver Aud Skrudland i Mattilsynet sier til iLaks at hun er uenig med Sinkaberg-Hansens påstand om at lusebehandlinger er nok, at det ikke er et krav at behandlingen skal virke.

-Sinkaberg-Hansen skriver at de ikke oppfatter at det er et krav at behandlingen skal ha effekt mot lus. Vi mener at den generelle luseforskriften slår det fast, sier hun.

-Denne sier at behandling er definert som «medikamentell avlusning ved bad eller gjennom fôr eller andre metoder som fjerner lakselus» (vår utheving, red.), sier Skrudland.

-Vi mener at det ikke skal være nødvendig å vedta at lusebehandlingen skal ha som resultat at lusa blir borte, sier spesialrådgiveren.

Hun opplyser at regionkontorets jurister vurderer Wikborg Reins påstand om at vedtak om forsert utslakting/tvangsslakting mangler lovhjemmel.