SalMar meldte inn rømmingsomfang på 39 laks: – Svært usannsynlig at tallet er så lavt, mener Fiskerdirektoratet

Nyheter
2479

Saken er oppdatert klokken 10.55 onsdag formiddag med kommentar fra Fiskeridirektoratet.

SalMar har slaktet ut havmerden etter lakserømmingen i slutten av august.

28. august var Fiskeridirektoratet på tilsyn ved SalMars havmerd på Håbranden etter at det ble meldt fra om rømming ved lokaliteten dagen før

Det var i forbindelse med at en fisker fikk 20 oppdrettslaks på 5-6 kilo i garn at alarmen gikk. Det ble deretter oppdaget en skade på cirka 6,3 meter i sammenføyningen mellom not og konstruksjon på merden.

Fiskeridirektoratet opplyser at siste notkontroll var 24. august etter levering av fisk. Skaden kan derfor potensialt ha stått åpen i over to døgn. Det går fram av et vedtaksbrev om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag etter rømmingen, som iLaks har fått innsyn i.

«Ocean Farm 1». Foto: SalMar

I gjenfangsten i området etter hendelsen skal det ha blitt meldt inn fangst av 39 oppdrettslaks. Det er også mottatt tips om fangst av stor oppdrettsfisk ved Frøya og i Teksdalselva etter hendelsen samt rapportert fangst av mellomlaks (3-7 kilo) i NINA sin overvåkingsnot ved Agdenes. Dessuten har Lerøy Midt fått fisk opptil fem kilos størrelse i sitt gjenfangstfiske i Frøyfjorden i perioden 10.-16. september, opplyser Fiskeridirektoratet i sitt brev.

Tviler på lavt rømmingstall
Men problemene var ikke over etter den første skaden på anlegget. 13. september ble det rapportert inn en ny skade, også denne nært sammenføyningen mellom not og konstruksjon. Denne skaden var 2-3 meter lang.

Havmerden var ferdig utslaktet 15. september, men ifølge brevet fra direktoratet er ikke rømmingsomfanget klarlagt da selskapet kom i pluss på beholdning av fisk etter slaktingen. Det stod om lag 1,1 millioner fisk i anlegget ved utgangen av juli, og det var under utslakting da skadene oppstod. 

Fiskeridirektoratet mener imidlertid at på bakgrunn av fangster meldt inn av selskapet selv samt skadene på merden, er det ikke tvil om at det har rømt fisk fra merden.

«Ocean Farming (selskapet i SalMar-konsernet som står bak havmerden) har etter utslakt kommet i pluss på beholdningen av fisk, og har meldt inn et rømmingsomfang som er lik gjenfangsten. Fiskeridirektoratet mener at det er svært usannsynlig at rømmingstallet er så lavt og at man har gjenfanget all rømt fisk. Liten gjenfangst ved anlegget vil ikke gi noe god indikasjon på omfanget da lokaliteten ligger i et relativt åpent havområde og hullet kan ha stått åpent i mer enn to døgn før garnene kom i sjøen. Det er kjent fra merkestudier at laks som rømmer kan dykke og spre seg i alle retninger bort fra anlegget raskt etter rømming og at gjenfangst i slike åpne havområder normalt er svært lave», understrekes det av direktoratet.

– Plusstallet underbygger at dette var en begrenset rømming
Administrerende direktør Olav-Andreas Ervik i SalMar Ocean sier til iLaks, at det gjennom hele produksjonssyklusen har vært ukentlig kontroll av not med ROV.

Olav-Andreas Ervik. FOTO: Lars Otto Eide

– I tillegg har vi hatt tilsvarende kontroll før og etter operasjoner som berører noten, som for eksempel utslakting som i dette tilfellet. Skaden antas å ha oppstått ved utslakting av deler av merden onsdag 26. august. Skaden ble oppdaget neste dag, og det var da ingen fisk i uttakssonen. Skaden ble utbedret i samråd med leverandør og Fiskeridirektorat før ny fisk ble utslakting ble gjenopptatt, sier Ervik.

Når det gjelder det faktum at selskapet kom i pluss på beholdning av fisk etter utslaktning, understreker Ervik at det alltid må regnes med en viss feilmargin ved telling.

– Men plusstallet underbygger at dette var en begrenset rømming, sier han.

– Selv om det legges inn en feilmargin er konklusjonen at dette har vært en svært begrenset rømming, gjentar Ervik.

– Hva tenker du om at Fiskeridirektoratet mener det er svært usannsynlig at rømmingsantallet er så lavt og at dere har gjenfanget all fisk?

– Selv om det må tas høyde for at det har rømt noe mer fisk enn registrert gjenfangst, viser de faktiske tellingene at det har vært en svært begrenset rømming. Dette underbygges også av at åpningen i sammenføyningen ikke noe sted var bredere enn 35 centimeter, og at det i uttakssonen heller ikke var fisk da skaden ble oppdaget og utbedret, sier Ervik.

Ifølge selskapet skyldes den første skaden produksjonsfeil ved montering av nettingstruktur. Den siste skaden er fortsatt under utredning.

– SalMar Ocean foretar nå en grundig evaluering av hendelsen, og vil sørge for nødvendig utbedring og oppgradering. Samtidig vil vi fortsette jobben sammen med underleverandører, myndigheter og tredjepart for å finne løsninger som tar ned risiko for alle barrierebrudd i fremtiden, avslutter Ervik.

– Må stå for SalMars regning
iLaks har bedt om en kommentar til saken fra Fiskeridirektoratet. Seniorrådgiver i tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen, Monika Haugland, skriver i en e-post til iLaks:

– Tellemetodene som brukes i næringen er ikke så nøyaktige som de burde vært, til tross for at både næringen og tilsynsmyndighetene har stort behov for større nøyaktighet. Det er en klar ambisjon fra forvaltningens side at dette skal forbedres. Vi vurderer uansett mulig omfang av hver enkelt rømmingshendelse og iverksetter nødvendige tiltak ut fra dette. At selskapet velger å presentere rømmingstallet på denne måten må stå for deres regning, men vår vurdering er fortsatt at dette sannsynligvis dreier seg om en rømming av et visst omfang og at miljøovervåking er nødvendig.