Saksbehandlingsfeil til 280 millioner kroner

Nyheter
1566

Etter en dom i Gulating Lagmannsrett, ble det slått fast at staten er ansvarlig for de tap Eide Fjordbruk og Fyllingsnes Fisk ble påført da selskapene ikke fikk tildelt konsesjoner i tildelingsrunden i 2009.

Syv år uten konsesjoner i historiens mest innbringende laksemarked har gitt et omfattende erstatningsgrunnlag. Tidligere denne uken ble det kjent at staten gir Eide Fjordbruk fire konsesjoner for å bøte på skadene. Selskapet i Eikelandsosen i Fusa går med det fra fem til ni konsesjoner, og tar et sprang fra å være en liten til å bli en mellomstor oppdretter i Hordaland.

Les også: Fire nye løyve til Eide Fjordbruk

Ifølge IntraFish betaler Eide Fjordbruk totalt 45 millioner kroner for tre konsesjoner. I tillegg får selskapet en fjerde konsesjon som kompensasjon for økonomisk tap. Det bekrefter Ove Gjerde, samfunnskontakt i Eide Fjordbruk, overfor iLaks.

– Vi betaler 15 millioner kroner for tre konsesjoner, og så får vi en fjerde som kompensasjon. Vi betaler for tre og får fire, forklarer Gjerde.

En nøktern verdivurdering tilsier idag at en ordinær matfiskkonsesjon i Hordaland er verdt minst 70 millioner kroner. Gitt en produksjon på 1.300 tonn årlig, vil én konsesjon i dagens laksemarked kunne generere et driftsresultat på minst 20 millioner kroner årlig. Fire konsesjoner prises således til minst 280 millioner kroner.

Vant mot staten: Knut Frode Eide (t.v.) og Eide Fjordbruk. Foto: Eide Fjordbruk

Skjønnhetskonkurranse
Bakgrunnen for rettsaken var anken som gjaldt feil i saksbehandling, rettsanvendelse og bevisvurdering. Den aktuelle konsesjonsrunden for 2009 var en såkalt skjønnhetskonkurranse, hvor tildelingskriteriene var at søkerne måtte være mindre aktører og ha foredling i kystdistrikt. I tillegg kom et kriterie om at søkerne på Vestlandet måtte bruke konsesjonen på en måte som var bærekraftig for bekjempelsen av pancreas disease (PD).

De fem oppdrettselskapene som fikk hver sin konsesjon var Hennco Laks, Troland Fiskeoppdrett, Fjord Drift, Langøylaks og Telavåg Fiskeoppdrett. I klageomgangen ble to vedtak omgjort slik at Telavåg og Hennco fikk tilbakekalt sine konsesjoner. Disse to ble gitt til Lingalaks og Melaks som ble ansett å tilfredsstille kriteriene bedre, fremgår det av domspapirene til saken.

Senere valgte regjeringen ved settestatsråd Trond Giske (Ap) å utvide antall konsesjoner med fire slik at tillatelser som var blitt tildelt likevel kunne beholdes. Hennco og Telavåg fikk dermed beholde sine konsesjoner.

Feilaktig prioritert
Eide Fjordbruk, som eier Fyllingsnes Fisk, anfører at Fyllingsnes ble uriktig bedømt dårligere enn Hennco fordi avgjørelsen skulle vært basert på at Fyllingsnes var den minste aktøren av dem.

I forhold til bearbeidingskriteriet sto alle søkerne likt. For Eides vedkommende var det planlagt foredling på Voss. Dette mente Tingretten var «luftige og lite konkrete». Tingretten nevner ikke at søknadene til Troland Fiskeoppdrett, Langøylaks eller Hennco og Telavåg ikke inneholdt planer om bearbeiding i kystdistrikt. Eide ble dermed feilaktig prioritert bak de fire nevnte selskapene. Eide er således vurdert strengere og til en annen norm enn de øvrige oppdrettselskapene, mente Eide Fjordbruk i retten.

For Eides vedkommende ble det forøvrig negativt vurdert at selskapet var lokalisert i Hardangerfjorden.

«Å diskvalifisere søknadene fordi reglene om felles biomassetak vil kunne uthule den foreliggende «frysinstruks» i Hardangerfjorden, er ikke et hensyn som det var tillatt å vektlegge etter tildelingsforskriften», anførte Eides advokater, som dermed mente at Eide ble feilaktig prioritert bak Troland, Telavåg, Hennco og Langøylaks.

Dømt ansvarlig
I forhold til erstatningsspørsmålet la Gulating Lagmannsrett til grunn at vedtakene er kjent ugyldige. Staten ble dømt ansvarlig for de tap Eide Fjordbruk og Fyllingsnes Fisk ble påført da selskapene ikke fikk tildelt konsesjoner i tildelingsrunden i 2009, konkluderer Gulating Lagmannsrett.

Det var Advokatfirmaet Harris med advokatene Christian Schadenberg Mathiassen og Gerd Aaland Fagerli som prosederte saken for domstolene. Sammen med de har advokat Grunde Bruland fra Wikborg Rein vært Eide Fjodbruks rådgiver i tvisten og forhandlingene.