Særskatt på havbruksnæringen er distriktsfiendtlig

Havbruksnæringen foregår i distriktene og skaper masse arbeidsplasser og aktivitet i de ytre småkommuner langs kysten.

Ifølge SINTEFs ringvirkningsanalyse fra 2018 gir havbruksnæringen ringvirkninger som tilsvarer en verdiskapning på over 20 milliarder kroner, og skaper over 20.000 arbeidsplasser.

Det kan da ikke være slik at stat og kommune skal trekke inn kapital fra havbruksnæringen for så å dele tilbake til distriktene gjennom arbeidsmarkedstiltak?

At havbruksnæringen går godt kan jo ikke være annet enn en suksess for nasjonen Norge. Havbruksnæringen generere store skatteinntekter, havbruksnæringen skaper sysselsetting og ikke minst kapitalen reinvesteres i ny næring. Kapital fra havbruksnæringen sysselsettes for eksempel i hvitfisksektoren (også en distriktsnæring), i teknologisektoren som skaper nye eksportinntekter, i lokalmiljøet som er avhengig av lokale hoteller og butikker, i videreforedling og prosessanlegg som ligger i distriktene. i maritim virksomhet hvor båtene opererer i distriktene osv. Disse initiativene ville jo ikke staten tatt?

Det har det i senere tid fremkommet at flere distrikter mister folketall og at ungdom reiser fra utkanten. Det kan jo umulig være politikernes oppgave å redusere nærings- og arbeidslivsaktivitet i distriktene?

Det er helt åpenbart at en særskatt på Havbruksnæringen vil ramme aktiviteten i havbruksnæringen og da særskilt i distriktene.

Særskatt på Havbruksnæringen er distriktsfiendtlig.