Reduserer karantene risiko for smittespredning?

Den viktigste effekten av karantenen er en barriere som medvirker til at bransjen reduserer antallet hendelser med aller størst risiko for konsekvenser i form av spredning av alvorlig sykdom.

Det er stilt krav til karantene i regelverket i noen spesielle tilfeller, ved overgang mellom transport av slaktefisk eller håndtering av sjøsatt fisk og transport av smolt og ved forflytting av fartøy fra PD-sonen til PD-fritt område. I tillegg til dette stiller myndighetene i enkelte tilfeller krav til karantene ved forflytning av båter fra bekjempelsessoner, der det er påvist alvorlig fiskesykdom, til smittefrie områder. Det er også slik at oppdretterne i enkelte områder i felleskap, har satt noen krav til karantene ved overføring av fartøy mellom områder med ulik smittestatus, det er mellom annet stilt krav til karantene ved overføring av fartøy over Hustadvika. Felles for disse kravene til karantene, er at det stilles i sammenhenger der det er ekstra stor risiko knyttet til bruk av fartøyet til neste oppdrag.

Les også: – Kravene om karantene for brønnbåter og servicebåter er ikke faglig begrunnet

Har karantenetiltak effekt?
I en ideell verden er en brønnbåt eller servicebåt steril og fri for mulig smitte etter at den rengjort og desinfisert. I det praktiske liv er det ikke slik. Personell som har erfaring med hygieneinspeksjoner erfarer at det ofte påvises organisk materiale som kan være en smitterisiko i båter som er rengjort og klargjort for kontroll. Det er også slik at i mange tilfeller der spredning av sykdom har skjedd over lange avstander, har fartøy vært mistenkt smitteveg. Det kan gjøres mye for å redusere risiko mellom oppdrag, men en viss risiko vil alltid være tilstede. Den viktigste følgen av karantenetiltak mellom risikooppdrag er ikke at virus dør ut på overflatene som følge av karantenetiden (selv om karantene også har en viss direkte effekt ovenfor patogener, virus har en viss halveringstid og liker uttørking dårlig), den viktigste effekten er at karantenen er en barriere som medvirker til at bransjen reduserer antallet hendelser med aller størst risiko for konsekvenser i form av spredning av alvorlig sykdom. Blant de største risikofaktorene som medvirker til å spre sykdom er veksling mellom slaktetransport og transport av smolt og å flytte fartøy fra områder med utbredt alvorlig sykdom til områder som ikke har fått introdusert den samme sykdomsproblematikken.

Er karantenetiltak rimelig?
Mange oppdrettere gjør store bestrebelser på å unngå risiko for å overføre sykdom. De bruker dedikerte brønnbåter til smoltutsett og unngår å flytte båter og utstyr mellom områder med ulik sykdomsstatus, som over Hustadvika eller ut av PD-sonen, dette er tiltak som hele bransjen tjener på. Samtidig er det også slik at spredning av sykdom oftest rammer flere eller andre enn selskapet enn det som utførte aktiviteten som førte til smittespredning. Med bakgrunn i dette er det ikke urimelig at bransje og myndigheter bruker et insitament som karantene for å redusere tallet på aktiviteter med aller størst risiko.

Faglig begrunnelse for tiltaket
Resistenssituasjonen for lakselus og omfanget av ikke-medikamentell avlusning fører til at fisk som tidligere bare var om bord i brønnbåt ved utsett, sortering og utslakting, nå er oppe av sjøen og utsettes for smittefare gjentatte ganger i løpet av produksjonssyklusen. Det er stort press på kapasiteten både når det gjelder brønnbåt og avlusningsfartøy. Det er derfor sterke insitamenter i retning av at brønnbåter veksler hyppig mellom oppdrag med håndtering eller transport av stor fisk og transport av smolt og insitament for å utveksle fartøy som avlusningslektere mellom områder med ulik sykdomsstatus. Økende omfang av denne type risikooverføring av fartøy øker risiko for å spre sykdom. I en slik situasjon er karantenetiltak som medvirker til å redusere de aller mest kritiske aktivitetene et viktig smitteforebyggende tiltak. Unngår en å veksle hyppig mellom transport av slaktefisk og transport og smolt og utveksling av båter mellom områder med ulik sykdomssituasjon, unngår en også kostnaden ved karantenetiltak.