Prisverdig initiativ, men er arbeidsgruppen for ensidig sammensatt?

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier han vil rydde opp i gamle forskrifter, og ber en arbeidsgruppe komme med ti prioriterte forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen. Dette er vel og bra, og kanskje en nødvendighet. Personene i arbeidsgruppen er meg bekjent kompetente personer, men er personsammensetningen for snever når kurs og premisser stakes ut for potensielt betydelige endringer i havbruksregelverket?

Les også: Vil ha innspill til forenklinger i havbruksregelverket

Slik jeg ser det mangler gruppen representanter fra både de store og lønnsomme børsnoterte selskapene og fra unge fremadstormende oppdrettere. I dag finnes det en rekke unge, innovative personer i ledende stillinger både hos oppdretterne og leverandørene. Personer som har kommet inn i næringen det siste tiåret har potensielt en noen annen innfallsvinkel til ulike tema som havbruksregelverket regulerer, enn de som har vært en del av næringen i flere tiår. Disse yngre interessene burde vært en del av arbeidsgruppen.

Selv om jeg mener det er positivt at Nord-Norge er vektet tungt i gruppen, er det overraskende at dyktige og erfarne oppdrettsinteresser fra Vestland til Helgeland er utelatt. Erfaringene med regelverk, dets virkninger og konsekvenser, henger ofte sammen med den biologiske situasjonen og de se soner myndighetene har innført der oppretter driver sin virksomhet. Dette varierer i langs kysten, og burde i større grad vært hensyntatt ved sammensettingen.    

Minister Ingebrigtsen sier han håper og tror arbeidsgruppen vil komme med innspill til forenklinger, for eksempel regler gruppen mener er i motstrid, unødig byråkratiske eller utdaterte. Å påpeke slike juridiske forhold er en nokså teknisk juridisk øvelse som advokat Ellefsen helt sikkert behersker. Samtidig ville det kanskje gitt en noe bredere forankring av arbeidsgruppen dersom eksempelvis et medlem med juridisk kompetanse også ble utpekt fra Advokatforeningens eget lovutvalg for Fangst, fiskeri og havbruk, eller fra ytterligere et stort anerkjent advokatfirma som også jobber med havbruksrett – og som representere andre deler av oppdrettsnæringen enn det advokat Ellefsen og hans kolleger i SANDS gjør.

Selv om formålet med arbeidsgruppen er å få frem forslag til en forenkling – og forutsetningsvis en forbedring – av regelverket er det nok slik at de ti forslagene fort vil kunne danne viktige premisser i den videre utviklingen av havbruksregelverket. Jeg tror arbeidsgruppen klart nok hadde blitt styrket med bredere interesser representert. Videre ville en bredere gruppe kunne gitt bedre legitimitet og forankring av de ti prioriterte forslagene som arbeidsgruppen er bedt om å levere.

Det blir spennende å se arbeidsgruppens 10 forslag. Forhåpentligvis kommer det gode forslag som gir produktivitetsøkning til næringen, og som forenkler av regelverkshverdagen for oppdrettsnæringen.