– Politisk og taktisk uklokt

Meninger
970

Vi har registrert at regjeringen med fiskeriminister Aspaker i spissen har kommet med et høringsforslag om at oppdrettsnæringen skal få øke med fem prosent under gitte forutsetninger. Tildelingene blir gitt på grunnlag at det skal være maks 0,1 kjønnsmoden holus og ikke mer enn to medikamentelle behandlinger på en generasjon.

Det er vel og bra at regjeringen vil ha vekst i denne næringen som de tidligere tydelig har signalisert, men det er en del ting ved dette forslaget som må betraktes som bemerkelsesverdig.

For det første er det slik at greier du 0,1 kjønnsmoden holus i snitt så greier du mest sannsynlig også 0 i snitt. Kravet er urealistisk lavt. For å komme ned på dette nivået må en ta i bruk teknologi som bare noen få store aktører er i stand til. Skal man innfri disse kravene er en nødt til å ta i bruk lukkede anlegg. Har man først kommet dit så kan en jo likegodt legge anleggene nærmere de store markedene for eksempel Polen, Frankrike og eventuelt Kina hvor man kan produsere for en tredjedel av prisen i Norge. Det er jo nettopp de geografiske forutsetningene som gjør Norge så unik i denne sammenheng, og vi oppfatter det som svært lite gunstig å legge opp til en vekst som langt på vei betinger at en dreier bort fra å bruke dette unike området for hva det er verdt.

Mattilsynets 0,5 grense er satt på bakgrunn av flere års opparbeidelse av kunnskap og erfaring. Hvordan en borgerlig regjering, som i forkant av et valg, så til de grader har signalisert en forutsigbar vekst i næringen bøyer av for press og senker kravene ned mot null, er vel helt uforståelig for alle med en viss kunnskap om oppdrett av laks. Rent bortsett da kanskje fra de som har signalisert at de ikke vil ha vekst gjennom en økning av den generelle produksjonen i Norge, og som i stedet ønsker vekst gjennom kjøp av allerede eksisterende konsesjoner, altså Marine Harvest.

Marine Harvest fikk også regjeringen til å forkaste forslaget om rullerende MTB som ville vært den beste og byråkratisk enkleste måten å skaffe en økning på i første runde. Det er fint å kunne registrere så tydelig at i alle fall noen selskap får gjennomslag for sine synspunkter ovenfor regjeringen. Gratulasjoner til Marine Harvest!

Regjeringen sender ut et signal som ikke kan tolkes på noen annen måte enn at de ikke anser oppdrettsnæringen, slik den framstår i dag, som bærekraftig. Hadde forslaget vært slik at en hadde fått vekst hvis en var under Mattilsynets grense og samtidig klarte seg med to eller færre medikamentelle behandlinger mot lus, ville det vært som en kunne forventet av denne regjeringen, altså forutsigbart. Nå har imidlertid statsråden gått så høyt ut på banen at det vil bli vanskelig å gå tilbake på de foreslåtte kravene, både ovenfor opposisjonen og miljøbevegelsen. Dette betrakter jeg som politisk og taktisk uklokt og vitner om lite kunnskap om næringen de er satt til å forvalte.

En tildeling bør dessuten bli gitt på bakgrunn av historiske data, og ikke som den parodiske tildelingen av de grønne konsesjonene hvor «glansbilder» ble lagt til grunn i søknadene Det må da være slik at hvis du har ført fram en generasjon, og samtidig har ligget under lusekravene, så bør dette kvalifisere til å få en økning i MTB.. Dette er en mye mer rettferdig og korrekt måte å gå fram på. Mattilsynet har tilgang på alle tall og avlusinger gjennom året. Hvert fylke/geografisk område burde ha en koordinator som kunne fulgt opp dette. Et godt eksempel er Havbrukstjenesten i Sør-Trøndelag og Nordmøre. Det er underlig at en slik løsning ikke er å foretrekke.

Man er nødt til å ha lusekrav som er normale for arten så lenge vi driver i åpne anlegg og lusa er en del av faunaen. Hvis dette forslaget blir stående vil det i praksis i beste fall føre til en nullvekst i næringen. Det er langt fra hva som ble lovet av de blå-blå partiene i valgkampen.

Politisk er vi nå på overtid med hva man egentlig vil med kysten og havbruksnæringen. Noen må si tydelig ifra om at dette er en næring vi ønsker og som har kommet for å bli. Det er ikke akseptabelt at det stilles så strenge krav at de hindrer vekst i næringen, og at det legges føringer slik at det rent økonomisk blir vanskelig å fortsette. Den sittende regjering påstår at de legger til rette for vekst, men viser ingen politisk handlekraft med hensyn på dette. Det er vel egentlig bare i Norge vi har «råd» til ikke å ta denne debatten.

All biologisk matproduksjon setter avtrykk i naturen. Politisk må det derfor settes grenseverdier for hva som er tolererbart, og så får aktørene styre deretter. Det er nå en gang ikke slik at villaksen forsvinner om vi fortsetter med et krav på 0,5 voksen holus. Jeg vil være så freidig å hevde at medikamentell behandling mot lakselus ikke har skapt en ekstra villaks, men derimot påført oppdrettslaksen og miljøet mye elendighet.

Mye av debatten er basert på følelser, myter og til dels usaklige påstander fra et forholdsvis lite miljø med sterke egeninteresser. Her MÅ regjeringen være mye tydeligere og ta de næringspolitiske beslutninger som må til, populære hos noen – upopulære hos andre, slik er nå en gang politikken.

Høyre er stemt inn for å drive høyrepolitikk og ikke komme med forslag som er den forrige regjeringen verdig. Hvis målet er å få støtte hos flest mulig i opposisjon er det jo ikke lenger høyrepolitikk. Skal man få til tydelige endringer, kan en ikke drive med kompromisser om en så får bare fire år i regjering. Man kan da i alle fall si at man prøvde å skape en positiv og forutsigbar utvikling. Kanskje burde man vurdere å få noen politikere med større mot inn i Nærings- og Fiskeridepartementet…